خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفاهیم مربوط به مرز و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در جهان امروز در مقابل الگوهای قومی که الگوهای محلی و منطقه ای به شمار می روند و دارای ارزش تاریخی و ریشه های عمیقی در حیات اجتماعی هستند با دو الگوی دیگر و مهم روبرو هستیم. یکی الگوی جهانی که امروز بحث جهانی شدن بیش از پیش آن را مطرح کرده است دومین الگو الگوهای ملی می باشد که امروز غالبا در خلال سیاسیت گذاری های دولت ملی اعمال می شود.الگوهای ملی امروزه در بسیاری موارد بیشترین فشار را بر الگوهای قومی یا منطقه ای وارد می کنند که بهانه ی آن ها طبعا استقرار دولت ملی و اقتدار آن است.اما تجربه تاریخی نشان داده است که تضعیف و از میان رفتن اقوام لزوما به انسجام و اقتدار ملی منجر نمی شود.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 12
2-1-شناختی کوتاه از مفاهیم مربوط به مرز: 12
2-1-1-تعریف مرز: 13
2-1-2- مرز از نظر پیدایش و تطبیق آنها با گروه های قومی _زبانی: 13
2-2-3- مرزهای پیش از سکونت 13
2-1-4-مرز تطبیقی 13
2-1-5-مرز تحمیلی 13
2-2- شناختی کوتاه از مفاهیم مربوط به قومیت: 14
2-2-1-مفهوم قوم 14
2-2-2-مفهوم تبار شناسی 14
2-2-3-مفهوم اتنیسیتی یا قومیت 14
2-3- بررسی دیدگاه های معنایی قومیت 15
2-3-1-فرهنگ بین المللی زبان انگلیسی وبستر 15
2-3-2-فرهنگ جدید جامعه شناسی تئودورسن 15
2-3-3-دیدگاه کدوری 16
2-3-4-دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی(1970م) 16
2-3-5-دیدگاه دو سوسور 17
2-4-فلسفه هویت نژادی و قومیت 18
2-5-نژاد و قوم با تاملی به گذشته و رهیافتهای آن 18
2-5-1-سنت قوم شناسی 19
2-5-2-سنت کالبد شکافی تطبیقی و انسان شناسی فیزیکی 19
2-6-بحث نظری مسئله قومیت و ناسیونالیزم قومی 20
2-6-1-مکتب کهن گرایی 20
2-6-2-مکتب ابزار گرایی (موقعیت گرایان و نو گرایان) 21
2-7-نظریه های سیاسی قومیت 21
2-7-1-نظریه بسیج قومی 22
2-7-2-نظریه رقابت بر سر منابع 22
2-7-3-نظریه استعمار داخلی 22
2-7-4-نظریه انتخاب حسابگرانه(عقلایی) 23
2-7-5-نظریه رقابت نخبگان 23
2-8- رابطه بین هویت و قومیت و ملیت در مرز 23
2-9- نظریه پردازی در مورد قومیت تالش 24
2-9-1- دیدگاه پرفسور مارسل بازن 25
2-9-2-دیدگاه دکتر محمدرضا خلعتبری رییس هیات باستان شناسی تالش 26
2-9-3-دیدگاه دکترحسین احمدی تاریخ نگار 26
2-9-4-دیدگاه ژاک دو مرگان باستان شناس در مورد تالش ها 27
2-9-5-دیدگاه دکتر بهرام امیر احمدیان قفقاز شناس 27
2-10-پیشینه ی تحقیق 27
منابع