خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم فضا و مشارکت با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مفهوم فضا در ابعاد وسیع و جامع خود تجلی گاه رابطه ی میان تمام فعالیت های انسانی است. این فـعالیت ها هـر کدام به گـونه ای مـتفاوت از دیگـری اثرات خود را بر جای نهاده و چشم انداز های گوناگونی را به وجود می آورند. هالد  فضا را به ظروف حاوی چشم انداز جغرافیایی تعریف می کند. توجیه فضا تا آن جا که به کار جغرافیا مربوط می شود جایی است که پدیده های جغرافیایی اثر متقابل بر هم دارند و بدین لحاظ است که می توان در یک مفهوم ساده تر گفت، فضا میدان تأثیربخش متقابل میان پدیده هاست. برخی از نویسندگان نیز مانند ادوارد اولمن  فضا را مترادف با واژه ی موقعیت، یعنی جایی که رابطه ی بین مکان ها را ممکن می سازد تعریف کرده است. به هر حال فضا جایی است که روابط متقابل میان عوامل و پدیده ها در آن صورت می گیرد و به اعتبار دیگر هر رابطه ی فضایی دارای یک سازمان فضایی است (رضوانی، 1382: 46).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-1- فضا 15
2-1-2- مکان در ارتباط با فضا 16
2-1-3- سازمان فضایی 17
2-1-4- توانمندسازی 17
2-1-5- مشاركت 19
2-1-6- توانمندسازی و بهسازی مشاركتی 22
2-1-7- فقر و محرومیت اقتصاد 22
2-1-8- كارآفرینی روستایی 23
2-1-9- توسعه 23
منابع