خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مکانیابی و روش های آن در جغرافیا با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پیشرفت های اخیر در تجزیه و تحلیل مکانی نشان می دهد که هوش مصنوعی(AI) با هوش محاسباتی فرصت های جدیدی برای تجزیه و تحلیل تناسب استفاده از زمین و برنامه ریزی ارائه می دهد. دیدگاه کلی تعریف شده برای هوش مصنوعی عبارت از تکنیک های مدرن محاسباتی است که می تواند در مدلسازی و توصیف سیستم های پیچیده برای استنتاج و مکانیابی کمک کند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1سابقه و پیشینه تحقیق 2
2-1-1 روشهای سنتی 2
2-1-2 مروری بر روشهای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل تناسب استفاده از زمین 2
2-1-2-1 هم پوشانی به کمک رایانه 2
2-1-2-2 روشهای هوش مصنوعی 2
2-1-2-3 تکنیک های منطق فازی 2
2-1-3 تحقیقات مرتبط 2
2-1-4 جمع بندی نظرات 2
2-1-5جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 2
2-2 سیستم  های اطلاعات مکانی(GIS) و نقش آن در مکانیابی 2
2-2-1  GISو ضرورت بکارگیری آن در مکانیابی اراضی 2
2-2-2 مکانیابی و معیارهای مطلوبیت مکانیابی اراضی 2
2-3 روشهای تحلیل مکانیابی چند معیاره مکانیابی SMCDA 2
2-3-1 روش مکانیابی چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 2
2-3-1-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 2
2-3-1-2 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 2
2-3-1-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  در یک نگاه 2
2-3-1-3-1 ساختن سلسله مراتبی 2
2-3-1-3-2 محاسبه وزن 2
2-3-1-3-3 سازگاری سیستم 2
2-3-2 مشکلات پیاده سازی MCDM در GIS 2
منابع