خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عدالت اجتماعی و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند. در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد( عمید، 1375 : 1705). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری کردن و عدالت کردن آمده است (سيّاح، 1372 : 563). در فرهنگ گزیده فارسی به عنوان اسم به معنی دادگری و عادل بودن بیان شده است (صدری افشان حکمی، 1382 :  686).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مفهوم عدالت در فضا 18
2-2- مفهوم عدالت اجتماعی در فضا 21
2-3- ابعاد عدالت اجتماعی 22
2-3-1- برابری و مساوات 22
2-3-2- قانونمندی 23
2-3-3- اعطای حقوق 23
2-3-4- توازن 24
2-4- تئوری های عدالت اجتماعی 24
2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت 24
2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی 25
2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی 25
2-4-4- عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 26
2-5- عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی 27
2-6- عدالت اجتماعی از نظر مكاتب و دیدگاههای مختلف 30
2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک 37
 2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو 39
2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه 40
2-6-3- 3- 1  جان راولز 47
2-6-3-3 - 2آنتونی کیدنز 40
2-7- عدالت در فضا 42
2-8-معیارهای عدالت  فضایی 45
2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری 46
منابع