خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اسکان غیررسمی و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 70 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


     اصطلاح حاشیه نشینی یا سکونتگاه های حاشیه ای، بر فرآیند تاریخی دلالت دارد که شکل هایی از تأمین مسکن و اسکان گروه های کم درآمد را، همچون زاغه یا آلونک نشینی به شکل های پراکنده یا متمرکز، تصرف عدوانی و سازمان یافته ی اراضی در قالب جنبش های اجتماعی خودجوش، تا جنبه سوداگرانه به خود گرفتن این روند به شکل خانه سازی و تفکیک غیررسمی زمین، به ویژه در مناطق روستایی، را دربرمی گیرد. با توجه به روند ساختیابی این پدیده در زمان و مکان های گوناگون، اصطلاح های دیگری نیز مانند؛ سکونتگاه های خودرو ، برنامه ریزی نشده ، غیرقانونی ، غیررسمی ، یا نابسامان و غیرمنتظم  برای آنها به کار برده اند که هیچکدام به تنهایی الزاماً نمی تواند تمامی وجوه آن را توصیف کند

 

 

 

فهرست مطالب
- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی 5
2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی 6
2-2-1-  اقتصادی 7
2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد 8
2-2-2-  فرهنگی 10
2-2-3-  اجتماعی 10
2-2-4-  حقوقی 10
2-2-4-1-  انواع مالکیتها و نحوه تملک 11
2-2-5-  کالبدی 11
2-2-5-1-  انواع استقرار و مکانیابی 12
2-2-6- مسکن 12
2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی 13
2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی 13
2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان 15
2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی 16
2-4-1- تهاجم سازمان یافته 17
2-4-2- تصرف خزنده 18
2-4-3- بازتقسیم زمین 18
2-5-  طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی 19
2-6-  بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 21
2-6-1- عوامل ساختاری جامعه 23
2-6-2- عوامل سازمانی 23
2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی 23
2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین 24
2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن 24
2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری 24
2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی 25
2-7-1- تعریف فقر: 25
2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی 26
2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها 28
2-8-1- بانک جهانی (Word Bank) 28
2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT) 30
2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP) 32
2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی 33
2-9-1- دسته اول: لیبرال 33
2-9-2- دسته دوم: رادیکالی 33
2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی 34
2-10-  رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی: 34
2-10-1- دوره اول (دهه 1960) 35
2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری 37
2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری 38
2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی: 39
2-10-2- دوره دوم (دهه 1970) 40
2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات 42
2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی) 43
2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی) 46
2-10-2-4- رویکرد خودیاری 46
2-10-3- دوره سوم (دهه 1980) 47
2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی 49
2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی 51
2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر) 58
2-10-4-1- حکمروایی خوب 58
2-11- جمع بندی و نتیجه گیری
منابع