خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم راه و شبکه ارتباطی با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


راه ، جایی از زمین که مردم از آن جا رفت و آمد کنند، محل عبور(عمید ، 1354) راه ها عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی خاصی هستند که نظم ارتباطی نقاط را سازماندهی می کنند بنا براین یکی از عمده ترین کارکردهای راه کمک مؤثر به کارایی و سودمند ساختن حرکات از طریق جهت دادن به آنها است  (محمودی 1376 : 68 ) راه زمینی، به یک مسیر و معبر باریک دراز و هموار اطلاق می گردد که بین دو نقطه ایجاد گردیده است و ممکن است طبق روش قدیمی و بر اساس مرور زمان و نیازهای گذشته به وجود آمده باشد و یا برابر روش و اصول فنی مهندسی جدید احداث شده باشد 

 

 

 

فهرست مطالب
2-2 مفهوم راه و شبکه ارتباطی 29
2-2-1 تاریخچه 30
2-2-2 انواع راه های ارتباطی 31
2-2-2-1 آزادراه 32
2-2-2-2 بزرگ راه ها 33
2-2-2-3 راه های اصلی 33
2-2-2-4 راه های فرعی 34
2-2-2-5 راه روستایی 34
2-2-2-6 راه دسترسی آسفالته 34
2-2-2-7 راه دسترسی خاکی 35
2-2-2-8 راه اختصاصی 35
2-3 عوامل مرتبط با شبکه ارتباطی 35
2-3-1 توسعه و شبکه ارتباطی 36
2-3-1-1 توسعه اقتصادی و شبکه ارتباطی 37
2-3-1-2 توسعه فرهنگی اجتماعی و شبکه ارتباطی 38
2-3-2 امنیت و شبکه ارتباطی 39
2-3-2-1 اهمیت راه از دیدگاه نظامی 40
2-3-2-2 شبکه راه و لجستیک 40
2-3-2-3 شبکه راه پدافندی 41
2-3-2-4 شبکه راه‌های آفندی 43
2-3-2-5 استانداردهای نظامی در احداث شبكه های ارتباطی 44
2-3-2-6 ایمنی و شبکه ارتباطی 45
2-3-2-6-1 نقش راه های ارتباطی در ایمنی ترافیک 46
2-3-3 دمکراسی  و شبکه ارتباطی 48
2-3-4 همگرایی و شبکه ارتباطی 49
2-3-5 واگرایی و شبکه ارتباطی 50
2-3-6 تکنولوژی و شبکه ارتباطی 52
2-3-7 ناهمواری و شبکه ارتباطی 55
2-3-8 اقلیم و شبکه ارتباطی 57
2-3-9 محیط زیست و شبکه ارتباطی 59
2-3-9-1 محیط زیست و احداث و توسعه شبکه ارتباطی 60
2-3-9-2 محیط زیست و بهره برداری از شبکه ارتباطی 62
2-3-9-3 آینده شبکه ارتباطی و محیط زیست 64
2-3-10 گردشگری و شبکه ارتباطی 65
منابع