خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم شهرداری و مدیریت شهری با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


الگوهای جهانی مدیریت شهری در كشورهای مختلف با توجه به حاكمیت سیاسی آنها متفاوت است این الگو بر حسب این كه مدیران محلی در شهرها و مدیران روستایی در روستاها چه میزان اختیاراتی دارند، متفاوت استبا این حال، كشورهای مختلف در مدیریت و برنامه ریزی های شهری خود، محورها و اركان مشخص شده از سوی سازمان ملل را مدنظر قرار می دهندالگوهای  مدیریت شهری در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و هر كدام از این جوامع، با توجه به نوع حكومت سیاسی حاكم بر خود، نوعی از شیوه های مدیریت شهری را در دستور كار دارند معضلی که تقریبا گریبان تمام کشورهای درحال توسعه را گرفته است رشد جمعیت بالا می باشد به طوری که شهرها علی الخصوص شهرهای بزرگ بیش از گنجایش خود جمعیت دارند و درحال سرریز هستند تمرکز تمامی امکانات بهداشتی، آموزشی، اداری و در شهرهای بزرگ باعث افزایش روند مهاجرت به این شهرها می شود 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه   16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری و مدیریت شهری  17
1-1-2- تاریخچه شهرداری   17
2-2-  مفهوم تامین مالی شهر  21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی  21
  2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری  22
3-2-2- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات  22
4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه  23
    3 -2- منابع درآمدشهرداری    23
  1-3-2- قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات  21
  2-3-2-قیمت گذاری خدمات عمومی و نقش آن در كارائی  22
  3-3-2- قاعده قیمت گذاری براساس هزینه نهایی بمنظورحفظ كارایی  22
  4-3-2- قیمت گذاری خدمات و كالاهای عمومی در صورت وجود منافع  23
5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده  27
  8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب 
 2-4-2-  روش استفاده از كمكهای بلاعوض دولت 
منابع