خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هیدرولوژی و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سالیان درازی است كه دانشمندان بلژیكی و فرانسوی علم مربوط به آبهای زیرزمینی را ئیدرولوژی و پژوهشگران آمریكای لاتین آن را هیدروژئولوژیا نامیده‏اند. از طرف دیگر علمای آلمانی بر آن قسمت از علم آب كه بطور اخص به آب زیر زمینی مربوط می شود نام هودرولوگی  (هیدرولوژی) نهاده اند. در سال 1938 ((شورای اجرائی جامعه بین المللی هیدرولوژی علمی)) بكار بردن لغت هیدرولوژی را برای شاخه‎ای از علم آب كه مربوط به آبهای زیرزمینی است معمول كرد تا اینكه آن را از نهر شناسی , یا پاتومولوژی , دریا شناسی یا لیمنولوژی , برف شناسی یا كریولوژی متمایز سازد. 

 

 

 

فهرست مطالب
هیدرولوژی 17
2 -2 حوضه آبریز 18
2-3  شبكه رودخانه 18
2 – 3 – 1 تراكم شبكه رودخانه 19
2 – 3 – 2 رده 19
2 – 3– 3 نسبت انشعاب 19
2 – 4 خصوصیات ژئومتری حوضه 20
2-4-1  مساحت حوضه 20
2 – 4 – 2 محیط حوضه 20
2 – 4 – 3 طول آبراهه اصلی 21
2 – 4 – 4 شكل حوضه 21
2 – 4 – 4 – 1 ضریب شكل  (روش هورتن) 21
2– 4– 4 – 2 ضریب فشردگی 21
2 – 4– 4 – 3 ضریب شیوم یا ضریب تطویل یا نسبت طولی 22
2 – 4 – 4 – 4 ضریب شكل (Shape index) 22
2 – 4 – 4 – 5 نسبت دایره ای 22
2 – 4 – 4 – 6 ضریب گردی  (میلر) 23
2 – 5 بررسی وضعیت ارتفاعی حوضه 23
2 – 5– 1 ارتفاع متوسط حوضه 23
2 – 5 - 2 منحنی های ارتفاعی 23
2– 5– 2 – 1 منحنی هیپسومتری 24
2 – 5 – 2 – 2 نمودار آلتی متری حوضه 24
2 – 6 بررسی شیب حوضه 24
2-6–1 شیب ناخالص رودخانه اصلی 25
2-6-2 شیب اراضی حوضه 25
2 - 7 زمان تمركز 25
2-7-1 روش كرپیچ 26
2-7-2 زمان تمركز به روش كالیفرنیا 26
2-7-3  روش چاو 26
2-7-4 روش جیاندوتی 27
2 -8 پدیده های ژئومورفولوژی 27
2 -8 -1 خط الراسها 27
2 -8- 2 دامنه 27
2 -8-2-1 انواع دامنه ها 28
2 -8 -2-2 بریدگی شیب یا تغییر ناگهانی شیب دامنه ها 29
2 -8-2-3 پرتگاه ها 29
2 -8-2-4 فرسایش دامنه ها 29
2 -8-3 مخروط افكنه 31
2 -8-4 دلتا 31
2-9 دره های کارستی 32
2 -10 غار 33
2-11 نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی 33
2-12 مورفومتری (ریخت سنجی) 34
2-13 سیستم فرسایش رودخانه ای 34
2 -14 ژئومورفولوژی 34
2 -14-1 مئاندر 35
2-14-2 كانیون 35
2 -14-3   دره رود 35
2 -14-4 آبشار 36
2 -14-4-1 طرز تشکیل آبشار 36
2 -14-4-2 انواع آبشار 37
2-15 نقشه ژئو مورفولوژی 38
2-16 برنامه ریزی ژئومورفیک 38
2-17 مرفولوژی 39
2-18 هیدروژئومورفولوژی 39
2-19 رسوب
منابع