تحقیق کلاسی بیماریهای رایج بخش NICU
به تعداد 8 صفحه pdf

 

ایکتر پاتولوژیک

تاکی پنه گذرای نوزادی

نوزاد نارس

تشنج

آسیفیکسی

 

به همراه تعریف ، عوامل ایجاد کننده ، تظاهرات بالینی و  تدابیر پرستاری