خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هیجان خواهی و نظریه های آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تربیت بدنی به مثاب یک نیاز فطری و یک پدید اجتماعی آموزشی در تکامل جسمانی و روانی افراد رسالتی بس بزرگ بر عهده دارد و به پرورش شخصیت و رشد روانی اجتماعی افراد کمک های شایانی می کند. با این حال به نظر می رسد که مطالعات کمتری در حیط ویژگی های روانشناختی ورزشکاران صورت گرفته است،  به گونه ای که پاسخ بسیاری از پرسش ها در پرد ابهام باقی مانده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت برخی ویژگی های شخصیتی(هیجان خواهی، سرسختی روانشناختی) با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخب رشت ورزشی کاراته انجام شده است. با عنایت به این موضوع که برخی از ویژگی های شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی و هیجان خواهی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند در ارتقاء عملکرد ورزشکاران نقش بسزایی دارند، پرداختن به عوامل دیگری از جمله ارتباط و تفاوت ویژگی های فوق الذکر با جهت گیری مذهبی که می تواند مرتبط با شخصیت باشد به منظور برنامه ریزی و بالا بردن دانش مربیان در جهت ارتقاء عملکرد ورزشکاران می تواند مثمر ثمر باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
 مقدمه 
 مبانی نظری 
 هیجان خواهی: 
 نظریه های هیجان خواهی 
 نظری جیمز لانگه 
 دیدگاه جدید 
 نظری هیجان های متمایز 
 فرضی بازخورد صورت 
   مبنای هیجان خواهی 
 هیجان و ماجراجویی 
 جستجوی تجربه 
 عدم بازداری 
 حساسیت نسبت به کسالت 
 ویژگی های افراد هیجان خواه 
  مبنای زیستی هیجان خواهی 
  سرسختی روانشناختی 
 تعریف سرسختی روانشناختی 
 سرسختی روانشناختی در ورزش 
3 جهت گیری مذهبی 
3 تعریف جهت گیری مذهبی  
3 مبانی نظری جهت گیری مذهبی 
33 نظریه ها ی مربوط به جهت گیری مذهبی 
34 جمع بندی مبانی نظری جهت گیری مذهبی 
3 مروری بر تحقیقات قبلی 
3 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 
3 تحقیقات انجام شده در خارج کشور 
منابع