خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اسناد و توضیحات آن در ورزش با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تبیینات شناختی انگیزش که نظریه های اسناد نامیده می شوند؛ با این فرض شروع می شوند که ما در تلاش خود برای درک موفقیت ها و شکست هایمان می پرسیم چرا و به چه علت؟ نظریه های انگیزشی اسناد در پی توصیف چگونگی تبیینات  و توجیهات  فرد وتاثیر آنها بر انگیزش است. این توصیفات توانایی افراد را در پیش بینی و کنترل وقایع در آینده افزایش می دهند (کافی و ریس ،2007). اسناد اصطلاحی است که به نظریه های مختلفی اختصاص داده شده که در رابطه با ادراک عليّت تحقیق می کنند. یک اسناد، استنباطی است که یک مشاهده گر در مورد علت ها یا نتایج رفتار خود یا شخصی دیگر به عمل می آورد( لی فول  و هکاران، 2008).

 

 

 

فهرست مطالب
2-3.اسناد چیست؟ 21
2-3-1.زمینه تاریخی و دیدگاه های کلاسیک 22
2-3-2.تحلیل عامیانه هیدر، در مورد عمل 22
2-3-3.نظریه ی استنباط های متناظر 23
2-3-4.اصل تغییر همگام 24
2-3-5.اسنادهای پیشرفت وینر 25
2-4.عناصر و ابعاد اسنادی 27
2-4-1.الف) بعد منبع 27
2-4-2.ب) بعد ثبات 28
2-4-3.ج) بعد کنترل 28
2-4-4.د) بعد کلیت 29
2-4-5.ه)بعد عمومیت 29
2-5.اسنادها در ورزش 29
2-6.سبک اسنادی 32
2-8.فرهنگ و اسناد 34
2-9.خوش بینی راهبردی و بدبینی دفاعی 35
2-10.واکنش های عاطفی مربی 35
2-11.اسنادها و تفاوت های فردی 36
2-11-1.تفاوت های جنسی 36
2-11-2.تفاوت های سنی 36
2-12.پیامدهای اسنادها 37
2-12-1.اسنادها و انتظارات 37
2-12-2.اسنادها و واکنش های هیجانی 38
2-13.اسنادها و سلامت عمومی 39
2-16.بازخورد 40
بازخورد بیرونی چگونه عمل میکند؟ 40
2-16-1.چگونگی استفاده از خبرهای بازخورد در یادگیری 40
2-16-1.بازخورد اسنادی 41
2-16-2.بازخورد مربی و رفتار پیشرفت 47
2-16-3.تغییر در اسنادها 41
2-16-4.بازخورد و بازآموزی اسنادی 42
2-16-5.نقش مربی 45
2-17.اسنادهای کارکردی و غیر کارکردی 47
2-18.مروری بر پیشینه تحقیق 48
2-18-1.تحقیقات داخلی 48
2-18-2.تحقیقات خارجی 50
منابع