جزوه مقدمه اي بر تفكر سيستمي

بر اساس کتاب قاسم مختاري

به تعداد 69 صفحه pdf

 

مقدمه

مفاهیم و تعاریف

قوانین تفکر سیستمی

تاریخچه نظریه سیستمها

انواع سیستم

دینامیک سیستمها

منابع و وب سایت های مرجع