خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رشد و حیطه های رشد انسان با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


رشد فرایندی مداوم است که با تشكیل سلول تخم آغاز و تنها با مرگ پایان می پذیرد  ( شجاعی،1385) رشد فرایندی مداوم است که به کلیه تغییرات کمی(ساختاری) وکیفی(عملکردی ) تغییرات مثبت( پیشرونده ) یا منفی(پسرونده) در طول عمر، از زمان لقاح تا مرگ، اشاره می کند؛ لذا بایستی توجه گردد که به این ابعاد نبایستی تنها به صورت عناوین مستقل یا محدود در خلال سال های رشد کودکی نگریسته شود بزرگسالان نیز همانند کودکان در هر سنی درگیر فرایند رشد می باشند(گالاهوو ازمون ،2008)

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف رشد 15
2-4 حیطه های رشد انسان 16
2-5 رشد حرکتی، اهمیت و روش های ارزیابی آن 17
2-5-1 تعریف رشد حرکتی  17
2-5-2 اهمیت رشد مهارت های حرکتی  18
2-5-3 شاخص های رشد حرکتی ارزیابی کمی و ارزیابی کیفی20
2-6 مدل های رشد حرکتی  21
2-6-1 مدل آنیتاهارو 22 
2-6-2  مدل ساعت شنی گالاهو 23
2-6-2-1 دوره حرکات رفلکسی 23
2-6-2-2 دوره حرکات مقدماتی  24
2-6-2-3 دوره حرکات بنیادی 25
2-6-2-4 دوره حرکات تخصصی  26
2-6-2-5 پر شدن و واژگون شدن ساعت شنی  26
2-7 مهارت های حرکتی بنیادی 27
2-7-1 تفاوت های جنسیتی در مهارت های حرکتی بنیادی 28
2-8 شخصیت 29
2-8-1 مفهوم خویشتن 31
2-8-2 انواع خود  32
2-9 خودپنداره  35
2-9-1 عوامل موثر بر خودپنداره  35
2-9-2 تقسیم بندی خود پنداره 37
2-9-3 تعاریف و مدل های خودپنداره بدنی یا تصویر بدنی 37 
2-9-4 تکامل خود پنداره بدنی 41
2-9-5 توانایی ها و فعالیت های حرکتی و اهمیت آن  42
2-10 شایستگی حرکتی درک شده  44
2-11 ترکیب بدن  45
2-12 مدل ترکیب بدن  46
2-12-2  رشد سیستم چربی  47
2-13 ترکیب بدنی و فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان 
منابع