خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سازگاری های فیزیولوژیکی و تمرین های ورزشی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


  ذخایرمویرگی درپاسخ به تمرین استقامتی ازراه افزایش نسبت مویرگ ها به تارهای عضلانی تغییرنکرده ،ولی افزایش در شمار و هم چنین اندازه ی میتوکندری و به دنبال آن افزایش در آنزیم های هوازی درنتیجه تمرین استقامتی ایجاد می شود(116) افزایش در اندازه و شمارمیتوکندری ها بیش تر درتارهای نوع اول رخ می دهد  بهبود کم تری در سطوح لاکتات عضلانی و خون با همان شدت نسبی تمرین پس از اجرای برنامه ی تمرین استقامتی ایجاد می شود (72،62) به دنبال تمرین استقامتی ،گلیکوژن با سرعت کم تری در افراد تمرین کرده نسبت به افرادتمرین نکرده تخلیه می شود (67) 

 

 

 

فهرست مطالب
1-2- مقدمه
2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش  
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی  
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی 
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی  
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی  
1-4-2-2-شدت تمرین
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته
3-4-2-2-مدت تمرین 
4-4-2-2-وراثت 
5-4-2-2-جنسیت 
6-4-2-2- سن 
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی  
5-2-2- ترکیب بدن 
6-2-2- توده چربی 
7-2-2-توده بدون چربی
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی 
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی 
13-2-2- سازگاری های احتمالی برای پاسخ ها وسازگاری های بازدارندگی تمرین موازی
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی  
16-2-2- تغییرات هورمونی  
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت  
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی  
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی 
3-17-2-2- سازگاری های تركیب بدنی به تمرینات استقامتی 
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش  
1-3-2-پژوهش های داخلی
2-3-2-پژوهش های خارجی 
4-2-بررسی تمرینات استقامتی  
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی  
6-2- بررسی تمرین موازی
منابع