خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عضله اسکلتی و بازگردش پروتئین با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پروتئین های بدن دارای وضعیت پیوسته ای از باز گردش هستند، یعنی مداوم پروتئین های کهنه در حال تجزیه و پروتئین های جدید سنتز می شوند در انسان حین استراحت، میزان باز گردش پروتئین بدن تقریباً 3 تا 4 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در روز می باشد در یک فرد با تعادل پروتئینی، مقدار پروتئین جدیدی که سنتز می شود، با مقدار پروتئین کهنه ای که تجزیه می شود، برابر است تغییر در توده عضله منعکس کننده عدم تعادل بین سنتز و تجزیه پروتئین است هرگاه مقدار سنتز بیشتراز تجزیه باشد، توده عضله افزایش می یابد، و بر عکس روی هم رفته این فرآیند ها به طور پیوسته در جریان بوده و تحت تأثیر فاکتورهایی چون در دسترس بودن مواد غذایی، هورمونها و ورزش قرار می گیرند[41] 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1مقدمه12
2-2مبانی نظری تحقیق12
2-2-1عضله اسکلتی و باز گردش پروتئین 12
2-2-2 تنظیم مولکولی رشد عضله13
2-2-3 کنترل ترجمه سنتز پروتئین14
2-2-4 کنترل نسخه برداری و هیپرتروفی عضله اسکلتی15
2-2-5 سلولهای اقماری 17
2-2-6 مسیر های سیگنالی منتج به هیپرتروفی عضلانی19 
2-2-6-1 مسیر سیگنالی کالسی نورین19
2-2-6-2 مسیر سیگنالی PI3K/Akt/mTOR 20
2-2-6-2 مسیر سیگنالی PI3K/Akt/ GSK3?23
2-2-7 هورمونهای مؤثر بر توده عضله اسکلتی23
2-2-7-1 تستوسترون23
2-2-7-2 فاکتور رشد شبه انسولینی نوع یک (IGF-1)24
2-2-8 تولید وترشح IGF-125
2-2-9 عملکرد IGF-126
2-2-10 عوامل مؤثر بر سطوح IGF-1 موجود در گردش خون26
2-2-11 محور هورمون رشد /IGF-126
2-2-12 پروتئین اتصالی به IGF-128
2-2-13 ویتامین D29
2-2-13-1 اعمال ویتامین D 33
2-2-13-2 کمبود ویتامین D34 
2-3پیشینه پژوهش 35
2-3-1 فعالیت ورزشی ،IGF-1 و IGFBP-335
2-3-2 تغذیه، قدرت و توده ی عضلانی در افراد مسن38
2-3-2-1 تغذیه و سارکوپنیا در افراد مسن38
2-3-2-2 تمرین مقاومتی و تغذیه در افراد مسن39
2-3-2-3 ویتامین D
منابع