خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم کیفیت و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اگرQ بزرگ تر از یك باشد،مشتری هنگام استفاده از آن محصول یا خدمت احساس خوبی خواهد داشت.كیفیت عبارت است از مجموعه ی خصوصیات و ویژگی های یك محصول یا خدمت كه دربرگیرنده ی توانایی آن در برآوردن نیازهای تحویلی و معین باشد. نیازهای معین توسط قرارداد مشخص شده و محدویت نامیده می شوند ولی نیازهای تحویلی تابعی از بازار هستند. این نیازها باید شناخته و تعریف شده، آنها را شاخص می نامیم و شامل موارد ایمنی قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، تعمیر پذیری، قابلیت استفاده، قیمت محیط می باشند. قیمت به سادگی توسط واحد پولی مثلاً ریال مشخص می گردد. بقیه ی نیازها با تبدیل خصوصیات و ویژگی های محصول ساخته شده یا خدمت ارائه شده بر یك سری مشخصات تعیین می گردند. تطابق محصول یا خدمت مورد نظر با این مشخصات قابل اندازه گیری بوده، تعریف كمی و كاربردی از كیفیت ارائه می دهد. اگراین مشخصات،نیاز های مشتری را برآورده نكنند باید تغییر یابند (جعفری و همكاران ،1388)

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم كیفیت 41
تاریخچه كیفیت 43
ابعاد كیفیت 43
مدیریت كیفیت فراگیر چگونه به وجود آمد؟ 45
تاریخچه مدیریت كیفیت فراگیر 45
مفهوم مدیریت كیفیت جامع 48
تعریف مدیریت كیفیت فراگیر 51
ویژگی های كلیدی مدیریت كیفیت فراگیر 51
اصول اساسی در مدیریت كیفیت فراگیر 52
اصول مشترك در اجرای مدیریت كیفیت فراگیر 52
گامهای پیاده سازی مدیریت كیفیت فراگیر 53
اصول مدیریت کیفیت جامع 54
مزایای مدیریت كیفیت فراگیر 56
اجرای مدیریت كیفیت فراگیر (جامع) 66
دلایل شكست اجرای مدیریت كیفیت فراگیر 72
منابع