خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پنهان نگاری و تعریف آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در رمز نگاری برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به محتوای پیام از مخدوش نمودن آن استفاده می شود بطوریکه این پیام مخدوش وغیر قابل درک شده توسط شخص مجاز و با استفاده از یک کلید سری قابل بازسازی است و اطلاعات به راحتی استخراج می شوند لیکن همین امر برای شخص غیر مجازی که به اطلاعات رمز شده و الگوریتم رمز نگاری دسترسی دارد بدون داشتن کلید ناممکن است ارسال پیام رمزشده روی کانال عمومی صورت می پذیرد و همین امر موجب شکل گیری موج عظیمی ازحملات مختلف روی این سیستم شده است؛ بطوریکه می توان گفت جنگ سختی میان طراحان الگوریتم های رمز نگاری از یک طرف و تحلیل گران این الگوریتم ها ازطرف دیگر همواره وجود داشته و دارد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه  3
1-2- تعریف پنهان نگاری 4
1-2-1- اصطیحات در پنهان نگاری 5
1-2-2- تاریخچه ی پنهان نگاری 5
1-3- تعریف رمزنگاری  8
1-4- تفاوت رمزنگاری وپنهان نگاری  8
1-5- تعریف نهان نگاری  10
1-5-1- تاریخچه نهان نگاری  11
1-5-2- تفاوت نهان نگاری و پنهان نگاری  11
1-5-3- محیط میزبان  11
1-6- طرح کلی الگوریتم های نهان نگاری  12
1-7- آنالیزهای لازم جهت انتخاب روش نهان نگاری  12
1-8-پارامترهای ارزیابی الگوریتم های نهان نگاری  13
1-9-اساس کار روشهای نهان نگاری  14
1-10-انواعنهان نگاری  14
1-11- استگاآنالیز یا کشف نهان نگاری  15
1-12- حملات نهان نگاری  17
1-13- کاربردهای عملی نهان نگاری دیجیتال  17
1-14- علائم حق نشر(کپی-رایت) 19
1-15- نهان نگاری دیجیتال در متن  20
1-16- انواع روش های نهان نگاری درمتن به طور کلی  21
1-16-1- روشدرج فاصله  21
1-16-2- روشمعنایی  22
1-16-3- روشمحتوایی  22
1-16-4- مبتنی برخصوصیات  
منابع