خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در [4] طرحی براساس یک پارامتر کنترل منفرد  (آلفا، که سازگاری بی واسطه میان زمان حیات شبکه و توان عملیاتی) برای کنترل تغییرات حالت به منظور به دست آوردن توافق بین عمر و توان بازدهی شبکه استفاده می کند. با طرح زنجیره ی مارکوف مورد بحث قرار داده و آن را با روش استاندارد بر حسب توان بازدهی گره و طول عمر کل شبکه مقایسه می کند. سرانجام با تحریک توپولوژی های مختلف شبکه در یک شبکه حسگر واقع بینانه، تاثیرگذار بودن این نقشه را نشان می دهد که باعث شده میزان بسط طول عمر متوسط باتری و سرعت گیرنده را افزایش دهد. الگوریتم ژنتیک در ایستگاه مرکزی اجرا می شود. محل سرخوشه ها را به نحوی تعیین شده که حداقل انرژی مصرفی را داشته باشیم. در حقیقت انتخاب جمعیت نسل جدید با معیار کمترین اختلاف انرژی با دوره ی قبلی صورت گرفته است. ایجاد تعادل و یکنواختی در مصرف انرژی گره ها و طولانی شدن عمر شبکه دستاورد استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
مروری بر کارهای گذشته 21
3-1 بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک 21
3-2 بهینهسازی انرژی با روشی مبتنی بر بازی اقلیت و اتوماتای یادگیری سلول 21
3-3 بهینهسازی انرژی در ارتباطات در شبکههای حسگر بیسیم 21
3-4 بهینهسازی انرژی با تحویل چند داده 22
3-5 بهینهسازی انرژی با جلوگیری از چاههای انرژی و توزیع غیر یکنواخت گرهها 22
3-6 الگوریتم مسیریابی برای شبکههای حسگر بیسیم 22
3-7 مسیریابی قابل اعتماد و کارآمد در شبکههای حسگر بیسیم 23
3-8 بیوگرافی از مسیریابی ترکیبی الهام گرفته از الگوریتم بهینهسازی باکتری 23
3-9 بهینهسازی انرژی با استفاده از تکنیک تجمیع دادهها 23
3-10 مصرف قدرت و افزایش طول عمر شبکه در حین ارتباط گرههای حسگر در wsn 24
3-11 اعتبار و کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان 24
3-12 بهینهسازی انرژی بر اساس تاریخچهای از پروتکل کنترل پنجره 24
3-13 برای به دست آوردن بهترین ارتباط در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه و تجزیه و تحلیل 25
3-14 بهینهسازی انرژی بر اساس مکانیزم مسیریابی برمبنای اتصال و مکان 25
3-15 بهینهسازی انرژی با استفاده از سیستم فازی 26
3-16 بهینهسازی انرژی با استفاده از شمای حفظ مکان مبدا 26
3-17 خلاصه فصل 26
منابع