جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی 1

به تعداد 406 صفحه pdf

 

رئوس مطالب اين درس:
تعريف نقشه، چگونگي ايجاد تصوير، انواع تصوير، رسم سه تصوير 
اصل ارتباط بين تصاوير و كاربردآن، رسم شش تصوير 
اصول كلي نقش ه خواني، مجهو ل يابي براي پروش قدرت تجسم 
رو شهاي آناليز سطح و حجم در شناخت و تجسم از روي تصاوير  موجود
انواع تصاوير مجسم؛ تصاوير مجسم ايزومتريك قائم، ديمتريك قائم، 
ايزومتريك مايل و ديمتريك مايل
طريقه ترسيم تصاوير مجسم به روش جعب ه اي و به روش محوري

رسم تصاوير داير ه ها در تصاوير مجسم 
برش و انواع آن (برش ساده، برش شكسته، برش شعاعي، نيم برش )، اصول برش و قواعد هاشور
آشنايي با انواع بر ش هاي ديگر ( برش موضعي، برش گردشي، برش 
گردشي جابجا، بر ش هاي خاص )، استثنائات برش
آشنايي كلي با نقش ه هاي كارگاهي و مركب (مونتاژ ) 
اندازه نويسي نقش ه هاي كارگاهي و نقش ه هاي مركب 
آشنايي كلي با تولران س ها و انطباقات در نقش ه هاي مركب

مراجع اين درس :
-1 اصول نقش ه كشي صنعتي مهندس حسين نصر
-2 رسم فني و نقش ه هاي صنعتي مهندس احمد متق ي پور
-3 رسم فني مهندس محمد مهد ي روحاني
-4 نقش ه كشي صنعتي 1 حبي ب الله حدادي
5- Engineering drawing S. Bogolyubov
6- Engineering drawing and Graphic technology T. E. French
7- Graphic science and design T. E. French