خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه چاهک و مزایای چاهک متحرک با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در طراحی‌های اخیر، یك WSN معمولا تشكیل شده از یك سری گره ثابت و یك چاهک ثابت که در میان ناحیه جغرافیایی قرار گرفته است  در چنین پیكربندی،مصرف كننده انرژی،ماژول ارتباطات هر گره می‌باشد در عمل، ارتباطات چندگانه برای ارسال اطلاعات گره‌ها به چاهک نیازمند است و در نتیجه مصرف انرژی به وسیله ارتباطی وابسته است یك راه برای كاهش فاصله ارتباط این است كه، چندین چاهک ثابت مستقر كنیم و هر گره حسگر را طوری برنامه ریزی كنیم كه آن گره داده هایش را به نزدكیترین چاهک مسیریابی كند 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 WSn ‌ها با یك چاهک ثابت19
2-1-1 مشکل اتمام انرژی در گره‌های اطراف چاهک19
2-1-2 بهبود حالت چاهک ثابت 20
2-2 WSN با یك چاهک متحرك21
2-2-1 مزایای چاهک متحرک 22
2-2-2  عیب استفاده از چاهک متحرک23
2-2-3 انواع حرکت چاهک متحرک 23
2-2-3-1 جابجایی تصادفی 23
2-2-3-2 شبكه های موبایل ثابت 24
2-2-3-3 جابجایی كنترل موبایلیتی 25
2-3  ارسال داده های حساس به تاخیر 29
2-4 استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان29
2-5 روش ارایه شده در  EEQR 32
2-5-1 معرفی مشکل نقاط کور33
2-6 مسیریابی در شبکه‌های حسگر بیسیم33
2-6-1 اهداف مسیریابی33
2-6-2 معیارهای تعیین مسیر بهینه 34
2-6-3 مسیریابی در شبکه‌های بیسیم 34
2-6-3-1 مسیریابی بردار فاصله 35
2-6-3-2 مسیریابی حالت اتصال 36
2-6-3-3 مسیریابی مبدا 36
2-7 روش های انتشار اطلاعات 36
2-7-1 روش همه پخشی (Flooding)37
2-7-2 روش شایعه پراكنی (gossiping)38
2-7-3 روش SPIN40
2-7-4 پیغام های SPIN 40
2-7-5  SPIN-1 یك روش دست تكانی سه مرحله ای 41
2-7-6 خلاصه سازی فرصت طلبانه (opportunistic data aggregation)43
2-7-7 خلاصه سازی حریصانه(greed data aggregation) 43
2-7-8 پرسش تو رد تو(nested query) 44
2-8  الگوریتم خوشه بندی 44
2-8-1 معیارمطلوبیت خوشه ها 45
2-8-2 ویژگی‌های یک الگوریتم خوشه بندی مناسب 46
2-8-3 معایب روش خوشه بندی 46
2-8-4 انواع خوشه بندی 46
2-8-5  الگوریتم kmeans 47
2-8-5-1  مراحل كار 47
2-8-6 پیش پردازش داده ها 48
2-8-7 انواع ویژگی ها در خوشه‌بندی  48
2-8-8 دلایل اصلی پیش پردازش داده‌ها 48
2-8-9 عملیات اصلی پیش پردازش داده ها 49
2-8-10 آلودگی‌ها در خوشه بندی 49
2-8-11 روشهای مورد استفاده در پیش پردازش 50
2-8-12 روش (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)50
2-8-12-1 جزئیات الگوریتم LEACH 52
2-8-12-2 فاز تبلیغات52
2-8-12-3 فاز تشكیل دسته‌ها53
2-8-12-4 فاز تشكیل برنامه53
2-8-12-5 فاز انتقال داده‌ها
منابع