خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه امواج سه گانه فمینیسم با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با این که خاستگاه این جریان را عمدتاً از ابتدای قرن نوزدهم و به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه، طی یک جنبش اجتماعی دانسته اند، ولى از قرن هفدهم میلادى نوشته ها و مقالاتى درباره حقوق زنان یافت شده است،که پایه ریز فعالیت هاى سازمان نیافته ای در جهت تأمین حقوق بانوان شد. بعدها با ایجاد باشگاه هاى زنان، طى انقلاب فرانسه، یا فعالیت هاى زنان درگیر در جنبش الغاى بردگى و مبارزه با مشروبات الكلى در قرن نوزدهم به عنوان یك جنبش شکل گرفت. 

 

 

 

فهرست مطالب
امواج سه گانه فمینیسم
   مقدمه 111
1-موج اول فمینیسم و زمینه های ظهور آن
1-1-عوامل شکل گیری موج اول114
1-2-درخواست های موج اول116
1-3- پیامدهای موج اول121
   1-3-1-پیامدهای مثبت موج اول  121
   1-3-2-پیامد منفی موج اول124
2- موج دوم فمینیسم و زمینه های ظهور آن127
 2-1-عوامل شکل گیری موج دوم128
2-1-1-تأثیر سرمایه داری بر موقعیت زنان   
  2-1-2-آگاهی زنان از موقعیت فرودستشان با نگارش کتاب ها 
  2-1-3-تشکیل سازمان هایی در دفاع از حقوق زنان
  2-2-درخواست های موج دوم 
 نظرات گرایش معتدلتر موج دوم133
 2-3-   دستاوردهای مهم موج دوم فمینیسم134
2-3-1-پیامدهای مثبت موج دوم  
2-3-2-پیامد های منفی موج دوم  
2-4-نقد موج دوم137
3-  موج سوم فمینیسم و زمینه های ظهور آن 139
مقدمه 139
 3-1-عوامل شکل گیری موج سوم 140
3-1-1-پیدایش تفکّر پست مدرنیسم 140
3-1-2-نگارش کتاب هایی در تأیید بر ویژگی زنانه و ضرورت نقش مادر 
 3-1-3-اعتراض به باورهای افراطی موج دوم  
  3-2- درخواست های موج سوم142
3-3-  ویژگی موج سوم  
3-3-1-تأكید بر تفاوت های بین زنان144
3-3-2-ایجاد مبانی نظری144
   3-3-3-تولید دانش زنانه146
3-3-4-عدم تعمیم صفات در تمامی افراد یک جنس146
3-3-5-نگارش مردانه تاریخ147
3-3-6-تعاملات زبانی
منابع