خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پیشگیری غیر کیفری از جرم حفاری با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


   پیشگیری غیر كیفری (كنشی یا پیشین) عبارت است از اقدامات مناسب غیركیفری كه قبل از وقوع پدیده مجرمانه از طریق كاهش یا حذف و خنثی سازی علل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت¬های ارتكاب، در صدد جلوگیری از رخ دادن بزه می¬باشد. در این فصل پیشگیری غیرکیفری در قالب دو گفتار تحت عنوان های پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی تحت مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب
پیشگیری غیر کیفری 119
گفتار اول: پیشگیری وضعی 120
بند اول: تعریف پیشگیری وضعی 120
بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش 121
الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی 121
ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش 125
ج: تعیین دقیق حریم آثار 127
د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی 128
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری 130
الف: فواید 130
1- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش 130
2-بازدهی سریع پس از اجرا 131
ب: مضرات 131
1-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی 131
2-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز 134
3-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی 135
4-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش 136
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی 137
بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی 137
بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری 139
الف: پیشگیری رشدمدار 139
ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی 141
ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی 145
د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور 146
ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم 146
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری 148
الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 148
1-انسان محوری 148
2-اثربخشی موثر و درازمدت 149
ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 150
1-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی 150
2-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 150
منابع