خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاریخ سیاسی مذهبی حکومت آل بویه با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


  درسالهای ضعف و انحطاط بغداد در قرن سوم و چهارم امیران محلی و خاندانهای حکومتگر ازهرسو سربرآوردند، و داعیه استقلال یافتند. با آنکه درایران اندیشه ایجادیک دولت قدرتمند درمیان بسیاری ازاقوام ایرانی رواج یافت. امادرطی این دوران که مینورسکی آن را«دوره دیلمی در تاریخ ایران» می نامند، یعنی قرن سوم و چهارم هجری (باسورث،152:1371) سرنوشت ایران برای یکصدسال آینده می بایست، به دست اقوامی که ازکرانهجنوبی دریای خزربرخاسته اند، تعیین گردد. طی این سالها قدرتی کاملاً نو درایران ظهور کرد. این قدرت تازه سلاطین آل بویه بودند که برای اولین بار در تاریخ اسلام توانستند مرکز وجنوب ایران را از زیر استیلای خلافت بغداد بیرون کنند، و حتی خلافت را به زیر سلطه خویش بردند. بنابراین عصر آل بویه باب تازه ای نیز در تاریخ خلافت عباسی می گشاید.(فرای،1390: 217)

 

 

 

فهرست مطالب
تاریخ سیاسی مذهبی حکومت آل بویه
3-1 تاریخ سیاسی آل بویه از ابتدا تا سقوط (321448ق) 31
3-1-1  خاستگاه نژادی و اجتماعی آل بویه 31
3- 1-2 ابوشجاع بویه و پسرانش 33
3- 1-3  آغاز قدرت گیری عماد الدوله در کرج 35
3-1-4  حسن بن بویه:(324-366ق) 38
3-1- 5 دیالمه ی فارس: عضد الدوله بن فناخسرو (338-372 ق) 41
3-1-6 پایان حاکمیت آل بویه در فارس وعراق (403-448ق) 45
3-1-7 دیالمه عراق و خوزستان(334-447 ق)احمدبن بویه (324-356 ق) 46
3-1 -8 اوضاع خلافت در زمان حمله احمدبن بویه در بغداد 46
3-1-9 اقدامات احمدبن بویه معزالدوله دربغداد 47
3-1 -10 عزالدوله بختیاربن معزالدوله(356-367ق) 48
3-1 -11  جلال الدوله ابوطاهر بن بهاءالدوله (383-435 ق) 49
3-1 -12  قدرت و قلمرو آل بویه 50
3-2 مذهب در دوره آل بویه 52
3-2 -1  مذ هب حاکمان آل بویه 52
3 –2 – 2 وضعیت تشیع قبل از قدرت گیری آل بویه 57
3 –2 -3 سیاست تسامح وتساهل مذهبی آل بویه 59
3 – 2 -4 احیای شعائر تشیع 60
3 –2-5 جایگاه مشاهد ائمه وسادات پیش از دوره آل بویه 62
3-2-6 موقعیت شیعیان در دوره امویان؛  دوران تقيّه 64
3 –2-7 موقعیت شیعیان در دوره حکومت عباسیان 65
منابع