خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گرایش ها و مكاتب فكری فمنیستی با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فمنیسم جنبش فكری یكپارچه نیست، ولی تمام گرایش هایی كه زیر چتر گسترده ی فمنیسم گرد آمده اند هم عقیده اند كه زنان به واسطه جنس خود با بی عدالتی رو به رو می شوند. بنابراین باید فرودستی آنان را فهمید و کمک کرد تا به حقوقشان برسند. اما این گرایشات در مورد دلایل فرودستی یا چگونگی رسیدن به آزادی توافق كامل ندارند و تحلیل های مختلفی ارائه می دهند و بر همین پایه، راهبردهای متفاوتی برای رفع ستم پیشنهاد می كنند و در نهایت برای رسیدن به نقطه آرمانی که هرکدام برای خود ترسیم کرده اند، همراه و همنظر نیستند. بدین روی فمنیسم در طول دوره خود( امواج سه گانه)دارای گرایش ها و مکاتب فکری متعددی شد که همین تعدد در شاخه های فمینیستی، بیانگر نوعی اختلافات درونی و ناسازگاری در این مکتب است که همگی نیازمند نقد می باشند. تنوع گرایش های فمینیستی گاه موجب تعارض های جدی در ناحیه نظر و عمل می شود. از طرفی برداشت های متفاوت و متناقض نسبت به فمینیسم‏‏ و دستاوردها و پیامدهای آن موجب رعایت احتیاط در بیان گرایش های فمینیستی می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
گرایش ها و مكاتب فكری فمنیستی150
 مقدمه150
1-فمینیست های لیبرال/ اصلاح طلب151
1 -1- دیدگاه فمنیست لیبرال151
   1-2- نظریه پردازان فمنیست لیبرال 155
  1-3-بررسی و نقد فمنیست های لیبرال 156
2-فمینیست های رادیکال/انقلابی157
2-1-دیدگاه فمینیست رادیکال158
   2-2-نظریه پردازان فمینیست رادیکال161
   2-3-اهداف فمینیسم رادیكال163
  2-4- محورهای مبارزه و ابزارهای مبارزاتی فمینیسم رادیکال 164
    3-فمنیست های ماركسیست170
3-1-دیدگاه فمینیست های مارکسیست170
3-2-نقد نظرات فمینیست مارکسیست172
       4- فمینیست های سوسیالیست173
        4-1-دیدگاه فمینیست های سوسیالیست174
        4-2- نتایج جنبش های فمینیستی بر اساس زمان
منابع