خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهر میبد و توسعه گردشگری در آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


براساس نتایج بدست آمده از مطالعات میدانی جامعه آماری 611 نفری 9/89درصد معتقد به وجود تاثیر کمبود پوشش گیاهی در میزان توسعه گردشگری شهر میبد بوده اند و تنها 6/9 درصد رای به عدم تاثیر داشته اند. فقط3/0درصد در این مورد اظهار نظر ننموده اند.

 

 

 

فهرست مطالب
محدودیت های طبیعی در توسعه گردشگری شهر میبد 115
4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 115
4-1-2- شرایط اقلیمی در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 117
4-1-3- کمبود منابع آب مورد نیاز بخش گردشگری در جهت توسعه گردشگری میبد 119
4-1-4- عدم حاصلخیزی خاک در جهت توسعه گردشگری میبد 121
4-1-5- کمبود پوشش گیاهی در جهت توسعه گردشگری میبد 123
4-1-6- عدم تهیه و اجرای طرحهای آمایش سرزمین در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 124
4-2- محدودیت زیرساخهای اجتماعی بر توسعه گردشگری شهر میبد 125
4-2-1- روحیه پرخاشگری ساکنین شهر با گردشگران در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 125
4-2-2- نحوه برخورد ساکنین شهر با گردشگران در جه توسعه گردشگری شهر میبد 127
4-2-3- عدم اعتماد و پذیرش گردشگران از سوی ساکنین شهر در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 128
4-2-4- عدم آشنایی ساکنین شهر از فواید و اثرات گردشگری در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 129
4-3- محدودیت زیر ساختهای فرهنگی بر توسعه گردشگری شهر میبد 130
4-3-1- سختگیری در اجرای حدود و موازین شرعی و عرفی توسط ساکنین شهر در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 130
4-3-2- آیا موانع فرهنگی در جهت توسعه گردشگری شهر میبد موثر است 131
4-3-3- مشکل زبان ساکنین شهر در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 132
4-3-4- پایین بودن سطح آموزش ساکنین شهر در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 133
4-3-5- پایین بودن سطح سواد و آگاهی شهروندان در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 134
4-4- محدودیت زیرساختهای سیاسی بر توسعه گردشگری شهر میبد 135
4-4-1- نبود حمایت تسهیلات بانکی دولتی از بخش گردشگری در جهت توسعه بخش گردشگری شهر میبد 135
4-4-2- نبود حمایت تسهیلات بانکی دولتی از بخش گردشگری در جهت توسعه بخش گردشگری شهر میبد 136
4-4-3- وجود موانع سیاسی در بخش گردشگری در جهت توسعه بخش گردشگری شهر میبد 137
4-4-4- تعارض و ناهماهنگی قوانین و طرحهای مطالعاتی شهر با سایر طرحهای زیربنایی شهر در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 138
4-4-5- دخالت در امور شخصی و محدودیت در زمینه برنامه ریزی و گذراندن اوقات فراغت ساکنین شهر در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 139
4-4-6- عدم مشارکت ساکنین شهر در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها در جهت توسعه گردشگری شهر میبد 140
4-5- محدودیت زیرساختهای حمل و نقل و تاسیسات و خدمات اقامتی و توریستی 141
4-5-1- راههای دسترسی مناسب در توسعه گردشگری شهر میبد 141
4-5-2- عدم وجود فرودگاه تجاری و خطوط پرواز به سایر مراکز استانهای کشور در توسعه گردشگری شهر میبد 142
4-5-3- کمبود شرکتهای خدمات گردشگری در توسعه گردشگری شهر میبد 143
4-5-4- آیا کمبود مراکز اقامتی مناسب موجد در شهر در توسعه گردشگری شهر میبد موثر است  144
4-5-5- آیا گران بودن هزینه اقامتی مناسب موجود در شهر در توسعه گردشگری شهر میبد موثر است 145
4-5-6- کمبود سایر امکانات و خدمات بهداشتی مناسب موجود در شهر و مسیرهای ارتباطی به آن
منابع