خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عناصر کالبدی در شهرهای ایران با تأکید بر دوره سامانیان با فرمت docx در قالب 80 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهرهای ایران تا پیش از آنکه در معرض تحولات نوین صنعتی قرار بگیرند _ که نخستین پیامد آن ویرانی شاکل دفاعی و گسترش روزافزون عرصه شهر بود_ متأثر از طرح‌هایی بیش و کم همانند با الگویی هدفدار ساخته و آباد می‌شدند ویژگی بارز شهرهای ایران از نظر ساخت فضایی و عناصر کالبدی، دوام و پایداری این عناصر در دوره‌های گوناگون بوده است چنان که ارگ هسته اولی? بسیاری از شهرها و شارستان و ربض دو بخش اصلی در استقرار زندگی شهری را همواره در طی چند هزاره از تاریخ ایران بردوام نگه داشتند عناصر کالبدی همواره رو به تکامل می‌گذاشتند و حتی با آمد و شد سلسله‌های حکومتی و دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی، از آن میان مذهبی، ساختار تاریخی و کالبد خود را پایدار نگه داشتند و تنها تغییراتی چند در شیوه‌های کارکرد برخی از عناصر شهرها ایجاد شد این مسئله در دوره سامانیان که به واقع در«میان پرد?» شهرسازی دوره پیش از اسلام و پس از آن نقش مهمی بر عهده داشته است، به گونه‌ای از نظام‌مندی در شهر و شهرنشینی نائل آمد و از این رهگذر مشخصه‌های کهن و نوین عناصر کالبدی شهرها را توأمان در هم آمیختند

 

 

 

فهرست مطالب
عناصر کالبدی در شهرهای ایران با تأکید بر دوره سامانیان103
1 ارگ /کهندژ104
پیشینه نام104
 مکان‌یابی و ساختار ارگ در قلمرو جغرافیایی ایران108
ارگ در ایران باستان 120
ارگ در دوره اسلامی126
کهندژ در شهرهای عصر سامانی130
2 شارستان و ربض (بیرونی)136
مفهوم شارستان و ربض در ایران136
شارستان و ربض در دوره سامانیان140
دروازه141
کوی / محله 144
مسجد 147
بازار 153
میدان
منابع