خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فعل در دستور زبان ها و انواع آن با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از اقسام نه گانه ی کلمه فعل( کنش) است وآن کلمه ای است که بر شدن یا بودن یا کاری کردن در یکی از سه زمان دلالت کند.( پنج استاد،1373 :155) فعل کلمه ای است که همیشه مسند باشد و به عبارت دیگر دلالت کند بر وقوع یا لا وقوع کاری در زمان معینی از سه زمان ماضی ،مضارع وآینده.(خیام پور، 1373 :68) فعل کلمه ای است که به تنهایی یا به یاری وابسته هایی دریکی از زمان های سه گانه بر واقع شدن امری دلالت می کند وامری است که به امر دیگر اسناد داده می شود .(فرشید ورد، 1382 :116)

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف وشرح اصطلاحات31
2-2-1-فعل در دستور زبان ها31
2-2-2-بن فعل 32
2-2-3-انواع زمان فعل 32
2-2-3-1-ماضی 33
2-2-3-2-مضارع 33
2-2-3-3-آینده 31
2-2-4-ساختمان فعل 33
2-2-4-1-فعل ساده34
2-2-4-2-پیشوندهای فعلی34
2-2-4-3-فعل مرکب34
2-2-4-4-عبارت فعلی 36
2-2-5-وجوه افعال36
2-2-5-1-وجه اخباری37
2-2-5-2-وجه التزامی37
2-2-5-3-وجه شرطی 37
2-2-5-4-وجه امری37
2-2-5-5-وجه تمنایی 38
2-2-6- فعل های ناقص (تمیز پذیر) 38
2-2-6-1-ناگذر (فعل لازم) 38
2-2-6-2-گذرا(متعدی) 39
باب فعل
2-2-7-فعل معلوم ومجهول40
2-2-7-1-فعل معلوم40
2-2-7-2- فعل مجهول40
2-2-8-فعل معین 40
2-2-9-فعل ربطى 41
2-2-10-افعال آغازین41
2-2-11-فعل اَمر 41
2-2-12-فعل دعا42
2-2-13- افعال کنایی 
منابع