خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از ابتدای دوران پهلوی دوم تا آغاز انقلاب اسلامی ایران با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


رضاشاه پهلوی  و آقاخان سوم ، در بیان مواضع و دیدگاههایشان ، همراهی کامل داشتند  آقاخان از او ، به نیکی یاد می کرد ، و دوران او را سرآغاز ترقی در ایران می دانست اگرچه رابطه سیاسی آشکاری بین آن دو برقرار نشد دوران محمدرضا شاه ، این هماهنگی همچنان ادامه یافت  آقاخان در خاطرات خود از محمدرضاشاه ، یاد نکرده است اما با او در تماس بوده است و از نمونه های این تماس تلگرافی است که او به شاه ایران زد  آقاخان در سال 1328ش ، طی تلگرافی به محمدرضاشاه  پهلوی ، از ایشان خواست که او را به عنوان تبعه ایران  بپذیرد ، پهلوی هم در جواب فرستاد : « دولت همیشه شما را ایرانی شناخته است و این تقاضا در کمال خوشوقتی پذیرفته شد  و  عنوان رسمی شما را  حضرت والا قرار دادیم »  19مهر 1328ش( ساعی ،114:1329)

 

 

 

فهرست مطالب
آقاخان سوم و رابطه او با پهلوی دوم64
4-2-سال های پایانی امامت آقاخان سوم و نزاع برسر جانشینی او64
4-3-آقاخان چهارم 67
4-3-1-آقاخان چهارم و رابطه او با دولت پهلوی68
4-3-2-شبکه توسعه آقاخان70
4-4-وضعیت رهبری اسماعیلیان ایران71
4-4-1-دو کمیته در ایران جهت رسیدگی به امور اسماعیلیان 72
4-4-2-آموزش مذهبی اسماعیلیان73
4-5- فرقه های فرعی اسماعیلیان ایران در دوره معاصر74
4-5-1-مرادمیرزائی74
4-5-2-طرفداران تیمسار شاه خلیلی74
4-6- جشن ها و اعیاد اسماعیلیان77
4-6-1-اعیاد اسلامی77
4-6-2-اعیادشیعیان77
4-6-3- اعیاد اسماعیلیان78
4-7-شهرها و روستاهای محل سکونت اسماعیلیان در ایران78
4-7-1-اسماعیلیان شهرها و روستاهای مرکزی ایران78
4-7-2-اسماعیلیان جنوب ایران 80
4-7-3- اسماعیلیان استان خراسان
منابع