خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارزشگذاری آب کشاورزی و مطالعات مرتبط به آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در مقاله ابونوری و همکاران (1390) از روش هدانیک برای برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان سبزوار استفاده شده است. قیمت زمین های آبی و دیم منطقه بر مبنای ویژگی ها و خصوصیات کیفی و کمی آن ها و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. ضرایب به دست آمده، به عنوان قیمت ضمنی این ویژگی ها، میزان اهمیت هر ویژگی و سهم آن در قیمت زمین را نشان می دهد. سپس از تفاوت قیمت زمین های آبی و دیم، قیمت اجاره ی یک ساله ی آب برای یک هکتار زمین به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت زمین های دیم در منطقه بافت خاك است. بافت شنی اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت این زمین ها دارد. بیش ترین قیمت برای آب مربوط به زمین های با آب شیرین و نسبتا شیرین بوده است. بر اساس یافته های این مطالعه این قیمت معادل 254111 و 264103 تومان برای اجاره ی یک ساله ی آب در یک هکتار از این زمین ها برآورد شده است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مطالعات مرتبط با ارزشگذاری آب کشاورزی 32
2-1-1-مطالعات خارجی 32
2-1-2-مطالعات داخلی 34
2-1-3-ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه ارزش گذاری آب 40
2-2-مطالعات مربوط به بهره وری آب 41
2-3-مطالعات با استفاده از مدل موتاد- هدف 45
منابع