خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کارآفرینی و سابقه آن در ایران با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در حال حاضر، در ادبیات رشد اقتصادى، كارآفرینى اهمیت ویژ ه اى یافته است، به طورى كه از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادى یاد می شود. اما باید توجه كرد كه در برخى كشورهاى در حال توسعه، نسبت به كشورهاى توسعه یافته، سطح كل فعالیت هاى كارآفرینى بسیار بالاست؛ در حالى كه میزان رشد اقتصادى كشورهاى مذكور، كم است. از آنجایى كه اقتصاددانان به طور معمول از دو دیدگاه متفاوت"دارا بودن كسب و كار" و "ابتكارات" كارآفرینى را مورد بررسى قرار مى دهند كه اولى بیانگر كارآفرینى غیرمولد و دومى بیانگر كارآفرینى مولد است، به نظر مى رسد دلیل تفاوت مذكور سهم كارآفرینی در فعالیت های مولد یا غیرمولد است

 

 

 

فهرست مطالب
2.1مقدمه 30
2.2سابقه کارآفرینی در ایران 31
2.2.1ضرورت کارآفرینی در کشور 32
2.3مفهوم و ماهیت کارآفرینی 34
2.3.1کار آفرینی درون سازمانی 37
2.3.2فرایند تصمیم گیری کار آفرینانه 38
2.3.3فرایند کار آفرینانه 40
2.3.4نقش کار آفرینی در توسع? اقتصادی 41
2.3.5کارافرینی و نقش دولت 43
2.3.6دلایل توجه دولت به کارآفرینی 44
2.3.7راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران 45
2.3.8راهکارهای زمینه ای توسعه کارآفرینی در ایران 47
2.3.9راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران 47
2.3.10راهکارهای توسعه کارافرینی توسط دولت 49
منابع