خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مجموعه فازی و مفاهیم اولیه آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در یک گفتگوی روزانه کلمات مبهم بسیاری به کار گرفته می شود. مانند "هوا نسبتاً گرم است"، " افراد قد بلند در یک کلاس" و "این جنس خیلی گران است".  مجموعه های فازی برای برخورد با این کلمات و گزاره های نادقیق و مبهم ارایه شده است]21[. مجموعه های فازی می تواند با مفاهیم نادقیقی چون مجموعه افراد قد بلند و افرادی که در نزدیکی تهران زندگی می کنندکه قابل بیان با مجموعه های معمولی نیست برخورد کند. در مجموعه های معمولی صفت مجموعه باید به طور دقیق بیان شود یعنی مجموعه افرادی که قد آن ها بیش از 190 سانتی متر است یا مجموعه افرادی که در20 کیلومتری تهران زندگی می کنند. با اندازه گیری قد فرد تعلق یا عدم تعلق او به مجموعه تعیین می شود و با آمارگیری از افرادی که در 20 کیلومتری تهران زندگی می کنند تعلق یا عدم تعلق آن ها به مجموعه تعیین می گردد.  

 

 

 

فهرست مطالب
 مفاهیم اولیه مجموعه فازی 6
2-1-1- نمادگذاری مجموعه های فازی 6
2-1-3- اعداد فازی 8
2-1-4- عملگرهای جبری بر اعداد فازی LR 12
2-2- سیستم های خبره فازی 13
2-2-1- مرحله 1: فازی سازی ورودی ها 15
2-2-2- مرحله 2: موتور استنتاج فازی 15
2-2-3- مرحله 3: پایگاه قواعد فازی 16
2-2-4- مرحله 4: غیرفازی سازی 17
2-3- سیستم فازی ممدانی 19
2-4- سیستم فازی  19
?-4 سیستم فازی سوگنو 20
?-5 مقایسه روش های ممدانی و سوگنو 22
?-6 سیستم فازی تسوکاماتو 23
2-7 تصمیم گیری چند معیاره MCDM 24
2-8 تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) 25
2-8-1 الف: عدم دسترسی به کسب اطلاعات از DM 26
2-8-? ب: گرفتن اطلاعات اولیه از DM قبل از حل مساله 26
2-8-2-1- روش SMART 26
2-8-2-2- روش لکسیگوگراف 27
2-8-3- برنامه ریزی آرمانی 27
2-8-3- ج: روش های موجود با استفاده از کسب اطلاعات تعاملی 28
2-8-3-1- روش SIMOLP 28
2-8-3-2- روش جانشینی SWT 28
2-8-3-3- روش تعاملی کمپلکس 29
2-8-4- د: روش های مربوط به کسب اطلاعات از DMبعد از حل مسئله 29
2-8-4-1- روش پارامتریک وزین 30
2-8-4-2- روش MOLP 30
2-9- تصمیم گیری چند شاخصه MADM 30
2-9-1- مدل های جبرانی 32
2-9-1-1- AHP 32
2-9-1-2- Fuzzy AHP 33
2-9-1-3- ANP 36
2-9-1-4- SAW 36
2-9-1-5- LINMAP 36
2-9-1-6- FTOPSIS 37
2-9-1-7- VIKOR 38
2-9-1-8- ELECTRE 38
2-9-2- مدل های غیر جبرانی 39
2-9-3- مدل هایی که در مرز جبرانی و غیر جبرانی قرار می گیرند 39
2-9-3-1- PERMUTATION 39
2-9-3-2- QUALIFLEX 40
2-10- پیشینه تحقیق 40
2-10-1- منطق دو ارزشی 40
2-10-2- منطق چند ارزشی 41
2-10-3- تاریخچه مجموعه ها و منطق فازی
منابع