خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حاکمیت شرکتی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حاکمیت شرکتی مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با استفاده از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم ها موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، 1385)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 
2-2 مبانی نظری پژوهش 
2-2-1 حاکمیت شرکتی  
2-2-2 هیات مدیره 
2-2-2-1 سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره 
2-2-2-2ترکیب هیات مدیره
2-2-2-2-1 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها
2-2-2-2-2 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک
2-2-2-2-3 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی
2-2-2-2-4 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی
2-2-2-2-5 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع
2-2-2-2-6 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت
2-2-2-2-7 اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت
2-2-2-2-8 اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
2-2-2-2-9 اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت
 2-2-2-2-10 اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر 
2-2-2-3 ویژگی های اعضای هیات مدیره 
2-2-2-4 وظایف هیات مدیره 
2-2-2-5 اندازه هیات مدیره
2-2-2-6 استقلال هیات مدیره
2-2-2-7 جلسات هیات مدیره
2-2-2-7-1انواع جلسات هیات مدیره
2-2-2-8 دانش مالی هیات مدیره
2-2-2-9 جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
2-2-2-10 کیفیت ارتباطات
2-2-2-11 حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان
2-2-2-11-1 تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان
2-2-2-11-2 نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت
2-2-2-11-3 بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی
2-2-2-11-4 بالنده سازی سرمایه های انسانی
2-2-2-11-5 نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان
2-2-2-11-6 مدیریت بحران
2-2-2-11-7 تأمین منابع سازمانی
2-2-2-12 عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن
2-2-2-12-1 عوامل شرکتی
2-2-2-12-2 عوامل فرهنگی
2-2-2-12-3 عوامل بازاری
2-2-2-12-4 عوامل حاکمیتی 
2-2-2-12-5 عوامل قانونی
2-2-13 کیفیت گزارشگری مالی 
2-2-14 ریسک
2-2-14-1 نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک
2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 پژوهش های خارجی
2-3-2 پژوهش های داخلی
2-4 خلاصه فصل 
منابع