خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فساد و تعریف آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فساد اقتصادی میتواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افكار عمومی منافع ملی و عرف حاكم بر اجتماع و سازمانهای اداری تعریف شود در تعریف فساد مالی بر مبنای افكار عمومی طبیعی است كه دیدگاه-های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرفنظر از مصادیق قانونی و افكار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویهها و دیدگاههای پذیرفته شده در كل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمانهای اداری مبنا قرار گیرد ( همدمی، 1383، ص38)

 

 

 

فهرست مطالب
چارچوب تبیین مفاهیم (معنی شناسی،عوامل بازدارنده و...)
گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها33
الف-تعریف فساد از نظر لغوی33
ب-تعریف فساد بر مبنای افكار عمومیجامعه33
ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی34
د-تعریف فساد اقتصادی34
ه- فساد اقتصادی از نظر قانون35
گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی35
الف1- روشهای پیشگیری از فساد اقتصادی40
ب- پیشگیری اجتماعی از  فساد اقتصادی 40
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی41
د-پیشگیری وضعی43 
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی50
الف ـ عوامل اداری و مدیریتی51
ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی52
ج ـ عوامل سیاسی52
د ـ عوامل اقتصادی
منابع