خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه منحنی زیست محیطی کوزنتس و معرفی آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در سال های اخیر، موضوع تغییرات آب و هوا با توجه به گرم شدن کره زمین به یک نگرانی عمده در سراسر جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش سال 2007 هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPPC )، میانگین دمای جهانی بین ? 1.1 و ?  6.4 در قرن بعد افزایش خواهد یافت. مهم تر از همه تنها با افزایش ? 2 میانگین دمای جهانی، انتظار می رود منجر به یک تغییر عمده در اکوسیستم های طبیعی و افزایش سطح آب دریا شود که ممکن است زندگی 50 % از جمعیت جهان که در مناطق ساحلی زندگی می کنند را تهدید کند (لایو و همکاران  ، 2009). به طور کلی با بالا بودن میانگین دمای هوا و اقیانوس های جهان، ذوب گسترده ی برف و یخ و افزایش جهانی سطح دریا، برخی از شواهد محکم گرم شدن کره   زمین هستند (صبوری و همکاران  ، 2012).

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 مقدمه 42
3-2 منحنی زیست محیطی کوزنتس 42
3-2-1 معرفی منحنی زیست محیطی کوزنتس 42
3-2-1-1 رابطه ی میان رشداقتصادی و کیفیت محیط زیست 44
3-2-2 نحوه ی شکل گیری منحنی زیست محیطی کوزنتس 45
3-2-3 مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 47
3-2-3-1 اثر رشد اقتصادی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس 47
3-2-3-2 توضیح مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس از دیدگاه کشش درآمدی تقاضا 49
3-2-3-3 سیاست های زیست محیطی و مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 51
3-2-3-3-1 اثر تجارت بر منحنی زیست محیطی کوزنتس 
3-2-3-3-1-1 رقابت به سمت پایین 55
3-2-3-4 قیمت و مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 56
3-2-4 مدل کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس 56
3-2-5 مروری بر مطالعات انجام شده در منحنی زیست محیطی کوزنتس 57
3-2-5-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور 57
3-2-5-2 مطالعات انجام شده در خارج کشور 
منابع