خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


افزایش روزافزون سطح رقابت در میان کسب وکارهای امروزی سبب گشته سازمان ها جهت ربودن گوی سبقت از رقیبان، به دنبال رویکردهای نوینی باشند. بنابراین مطالعات و تحقیقات گسترده ای جهت کسب مزیت رقابتی توسط سازمان ها صورت گرفت. در این میان عامل مشتری از اهمیت خاصی برخوردار است و مطالعات ویژه ای به این مبحث مهم اختصاص یافته است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 13
2-2- مدیریت دانش 14
2-2-1- دانش چیست؟ 15
2-2-2- هرم دانش 15
2-2-3- انواع دانش 16
2-2-3-1- دانش صریح 16
2-2-3-2- دانش ضمنی 16
2-2-4- مدیریت دانش چیست؟ 17
2-2-5- استراتژی‌های مدیریت دانش 18
2-2-5-1- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان به پنهان) 19
2-2-5- 2- استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار) 19
2-2-5- 3- استراتژی ترکیب سازی (آشکار به آشکار) 20
2-2-5- 4- استراتژی درونیسازی (آشکار به پنهان) 20
2-2-6-معایب عدم بهرهگیری از دانش در سازمان 20
2-2-7- اهداف مدیریت دانش 21
2-2-8- مدل های مدیریت دانش 21
منابع