خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کشورهای درحال توسعه و ویژگی های آنها با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


توسعه یک کشور با شاخص های آماری، هم چون درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی)، امید به زندگی، نرخ سواد و غیره سنجیده می شود. سازمان ملل، توسعه ی بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعه ی انسانی را برای کشورهایی که داده ها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای در حال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیت خود دست نیافته اند و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدید بین درآمد پایین و رشد بالای جمعيّت، هم میان هر دو و هم بین کشورها وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه: 9
2-2 معیار و مبنای توسعه 9
  2-2-1 ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه 10
    2-2-1-1 پایین بودن سطح درآمد سرانه 10
2 -2-1-2 کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه 10
2-2-1-3 وجود پدیده ی دوگانگی 11
2-2-1-4 وابستگی اقتصادی 11
2-2-1-4-1 وابستگی به صادرات یک محصول 11
2-2-1-4-2 وابستگی به واردات کالاهای صنعتی 12
2-2-1-4-3 وابستگی به سرمایه های خارجی 12
2-2-1-5 نرخ بالای رشد جمعیت 12
2-2-1-6 نرخ بالای بیکاری 12
2-2-1-7 بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهره وری پایین 13
2-2-2 ویژگی های غیر مشترک کشورهای درحال توسعه 13
2-2-2-1 شرایط طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی 14
2-2-2-2 ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی متفاوت 14
2-2-3 هدف از رسیدن به توسعه در کلیه ی جوامع 14
2-2-4 چگونه میتوان به توسعه رسید؟ 15
2-2-5 تفاوت های دو جهان 16
2-3 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 19
2-3-1 فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECD 20
2-3-2 معرفی بعضی از کمیته های OECD 21
2-3-2-1 کمیته ی سیاست های اقتصادی 21
2-3-2-2 کمیته ی کمک به توسعه 21
2-3-2-3 کمیته ی مدیریت عمومی 
2-3-2-4 کمیته ی تجارت بین المللی 23
2-3-2-5 محیط زیست 24
2-3-2-6 کمیته ی آموزش، استخدام، نیروی کار و امور اجتماعی 25
2-3-3 انتقاد وارد بر OECD 
منابع