راهنمای ساخت داروهای ترکیبی موضعی در نسخ پزشکی

Topical Pharmaceutical Compounding in Prescriptions

به تعداد 50 صفحه pdf

 

منابع تامین ماده ی موثره در داروهای ترکیبی

روش های ترکیب اجزای داروهای ترکیبی موضعی

جدول ظاهر فیزیکی مواد مورد استفاده در فرمولاسیون های ترکیبی

 

تصویر تعداد 40 نسخه پزشکی بهمراه توضیحات اجزای فرمول ، کاربرد فراورده ، روش ساخت ، پیوست و توصیه به بیمار