خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارزیابی ارزش پروژه و روش های آن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برای تصمیم گیری در زمینه انتخاب پروژه به منظور سرمایه گذاری، روش های متعددی وجود دارد. با توجه به منابع محدود سرمایه و تأثیر تصمیمات سرمایه گذاری در بقاء یا عدم بقاء سازمان، حساسیت در استفاده از روشی مناسب برای برآورد ارزش اقتصادی پروژه ها منطقی به نظر می رسد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 9
2-2-  ارزیابی ارزش پروژه ها 9
2-2-1- روش های سنتی ارزیابی ارزش پروژه 10
2-2-1-1- معایب روشهای سنتی10
2-2-2- روش های پویا ارزیابی ارزش پروژه (درخت و شبیه سازی)11
2-2-2-1-  روش شبیه سازی مونت کارلو 11
2-2-2-2- روش درخت تصمیم گیری 12
2-2-3- روش اختیارات واقعی 12
2-3- قرارداداختیارمعاملات16 
2-3-1- پارامترهای مؤثر در ارزش اختیار 18
2-3-1-1- قیمت دارایی18
2-3-1-2- قیمت اعمال اختیار 18
2-3-1-3- نرخ بهره 19
2-3-1-4- زمان اعتبار اختیار  19
2-3-1-5- نوسان پذیری19
2-3-1-5- 1- محاسبه پارامتر نوسان پذیری20
2-3-2- انواع اختیار معاملات 21
2-3-2-1- اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی21
2-3-2-2- اختیار معاملات آسیایی 22 
2-3-3- روش های محاسبه ارزش اختیار 22
2-3-3-1- روش معادلات دیفرانسیل جزئی 23
2-3-3-2- روش شبیه سازی25 
2-3-3-3- روش شبکه ای 26
1-3-3-3-2 ارزشگذاری به روش شبکه¬ای
2-3-4- فرایندهای تصادفی28
2-3-4-1- حرکت براونی هندسی29
2-3-4-2- حرکت میانگین بازگشت کننده30 
2-3-4-2-1- فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده در اختیار واقعی       31  
2-4- اختیار معاملات واقعی32
2-4-1- روش محاسبه اختیار معاملات واقعی33
2-4-2- اختیار ترک 34
2-4-3- اختیار گسترش 34
2-4-4- اختیار تعویض 35
2-4-5- اختیار کاهش 35
2-4-6- اختیارتاخیر 36
2-4-7- اختیار چندگانه36
2-4-7-1- اختیار ترکیبی37
2-4-7-2- اختیار انتخاب 41
2-5- جمع بندی
منابع