خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد و رویکردهای آن با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهام داران، اعتباردهندگان و دیگر گروه های مرتبط با بنگاه های اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیرانشان می باشند. با توجه به این که سهام داران و اعتباردهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه های اقتصادی تخصیص می دهند ارزیابی عملکرد بنگاه ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می آید. معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدهاست. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-مقدمه 13
2-2-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management 13
2-3-پیشینه و روند تحول VBM 15
2-4-متدولوژی تعیین ارزش 16
2-5-ارزش افزوده 17
2-6-رویکردهای ارزیابی عملکرد 17
2-6-1-رویکردحسابداری 17
2-6-1-1-رشد فروش 18
2-6-1-2-سود 18
2-6-1-3-سود هر سهم 19
2-6-1-4-درصد تقسیم سود 19
2-6-1-5-نرخ بازده صاحبان سهام 20
2-6-2-رویکرد مدیریت مالی 20
2-6-2-1-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 21
2-6-2-2-مدل قیمت گذاری آربیتراژ 21
2-6-3-رویکرد تلفیقی 22
2-6-3-1-نسبت قیمت به سود هر سهم 22
2-6-3-2-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها 23
2-6-3-3-نسبت کیوتوبین 23
2-6-4-رویکرد اقتصادی 24
2-6-4-1-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added 24
2-7-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی 25
2-8-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 26
2-9-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی 27
2-9-1-سرمایه Capital 27
2-9-2-سود خالص عملیاتی پس از مالیات  NOPAT 28
2-9-3-نرخ بازده کل سرمایه Rate of Return on Total Capital 28
2-9-3-1-روش مالی محاسبه نرخ بازده 29
2-9-3-2-روش عملیاتی محاسبه نرخ بازده 31
2-10-تعدیلات حسابداری 31
2-10-1-ذخیره مالیات بر درآمد معوق Deferred Income Tax Reserve 32
2-10-2-اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO 33
2-10-3-استهلاک انباشته سرقفلی 33
2-10-4-سرقفلی ثبت نشده 34
2-10-5-دارایی های نامشهود 34
2-10-6-هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیز 34
2-10-7-سایر ذخیره ها 35
2-11-هزینه سرمایه Cost of Capital 35
2-11-1-هزینه بدهی (اوراق قرضه) 36
2-11-2-هزینه سهام ممتاز 37
2-11-3-هزینه سهام عادی 37
2-11-3-1-مدل رشد گوردون 37
2-11-3-2-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) 38
11-2-3-2-1-محاسبه ضریب بتا 42
2-11-3-3-مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه (نرخ اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک) 43
2-11-4-هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود) 44
2-11-4-1-روش های محاسبه نرخ رشد (g) 45
-12-2میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capital 46
-1-12-2ضرایب تاریخی 47
-1-1-12-2ضرایب ارزش دفتری 47
-2-1-12-2ضرایب ارزش بازار 47
-2-12-2ضرایب مورد نظر (هدف) 48
-3-12-2ضرایب نهایی 48
-13-2مزایای ارزش افزوده اقتصادی 48
-14-2معایب ارزش افزوده اقتصادی 50
2-6-4-2-ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 50
2-6-4-3-ارزش افزوده بازار 52
2-6-4-4-ارزش افزوده سهامدار 53
2-15-مزایا و معایب ارزش افزوده سهامدار 56
2-16-مروری بر پژوهش های داخلی 57
2-17-مرروی بر پژوهش های خارجی 67
منابع