خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اندیشه‌های اقتصادی اسلام و سیر تاریخی آن با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ابتدای تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی اسلام به ظهور اسلام در مکه و سپس تاسیس حکومت اسلامی در مدینه باز می گردد. منبع و مرجع اصلی در مورد عقاید اقتصادی اسلام، اول قرآن کریم و پس از آن گفتار و کردار و در یک کلمه سنت پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص) است. تحول و گسترش حوزه جامعه اسلامی، با رشد اندیشه‌های اقتصادی نزد اندیشمندان مسلمان همراه  بوده است و رفته رفته موضواعات فراگیری؛ مانند خراج، قیمت‌ها، پول، تجارت، روابط زمین و سامان دهی بازار در میان آثار نویسندگان و دانشمندان مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  بنابر‌این، اندیشه‌ی اقتصادی اسلام به تدریج به عنوان یک موضوع میان رشته‌ای در آثار مفسران، فقها، مورخان و فیلسوفان اجتماعی، سیاسی و اخلاقی گسترش یافته است. 

 

 

 

فهرست مطالب
سیر تاریخی اندیشه های اقتصادی اسلام132
1-1)اندیشه اقتصادی اسلام از اوایل ظهور تا اواخر قرن19 132
2-1)آیات و روایات با جهت گیری اقتصادی133
3-1)موضوعات اقتصادی در متون فقهی و فلسفی 138
4-1)اندیشه اقتصادی اسلام در قرن20 145
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصاد اسلامی146
1-2) مبانی اقتصادی اسلام146
1-1-2)مالكیت در اقتصاد اسلامی146
1-1-1-2) نظر اسلام درباره مال و ثروت 146
2-1-1-2) مفهوم و اهمیت مالكیت خدا و جانشینی انسان در قرآن148 
1-2-1-1-2) حق و تكلیف در مالكیت 149
2-2-1-1-2) دیدگاه های مشترك صاحب نظران اقتصاد اسلامی در مورد مالكیت 150
3-2-1-2) اختلاف نظر در مورد قلمروهای مالكیت در اسلام151
2-1-2) كار در اقتصاد اسلامی 156
1-2-1-2) اهمیت و نقش كار در اسلام 156
2-2-1-2) رابطه میان كار و مالكیت در اسلام 157
3-2-1-2) هدف از كار 159
4-2-1-2) كار و استراحت 160
3-1-2) عدالت در اقتصاد اسلامی 161
1-3-1-2) تعریف عدالت و قسط 163
2-3-1-2) انواع عدالت165 
3-3-1-2) عدالت اقتصادی 165
4-3-1-2)نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی 167
5-3-1-2) نظریات توزیع قبل و بعد از تولید 168
4-1-2) نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامی 171
1-4-1-2) مالیه عمومی در اقتصاد اسلامی176
2-4-1-2) جایگاه بازار و اخلاقیات بازار در اقتصاد اسلامی 180
3-4-1-2) تأمین نظام مالی در اقتصاد اسلامی 184
4-4-1-2) محدوده دخالت دولت در اقتصاد اسلامی 187
5-4-1-2) ماهیت دولت و ساختار بازار در اقتصاد اسلامی190
2-2) ماهیت اقتصاد اسلامی 193
1-2-2) نظر گروهی از صاحب نظران اقتصادی مسلمان در مورد عدم وجود اقتصاد اسلامی و عدم نیاز به آن193
2-2-2) نظریات پژوهش گران مختلف در مورد وجود اقتصاد اسلامی
منابع