خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اندیشه‌های اقتصادی مسیحیت و سیر تاریخی آن با فرمت docx در قالب 67 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سه دوره مهم در تاریخ تفكر اقتصادی مسیحیی از یكدیگر قابل تفكیك است. دوره اول، مربوط به كلیسای اولیه و قرون وسطا است كه میان باورهای مقدس، اخلاقیات و قوانین كلیسا با اخلاقیات از نوع مربوط به نظام سرمایه داری تعارض وجود دارد؛ دوره‌ی دوم، مربوط به انقلاب دینی سده شانزدهم میلادی است و قرن 17 و 18 بعد از آن است كه تعبیر جدید از دین باعث شد كه تحصیل ثروت نه فقط یك حرفه، بلكه وظیفه ای دینی تلقی شود. بنابراین فضایل اخلاق كالوینیستی، خصایص لازم برای كوشش های سرمایه دارانه را فراهم آورد. در این دوره پس از انقلاب صنعتی ریشه های مذهبی سرمایه داری خشك می شوند و جای آنها را سودگرایی دنیوی می گیرد: دوره‌ی سوم، ازاواخر قرن نوزدهم، با تداوم آثار منفی صنعتی شدن (فقر و بیكاری و مشكلات كارگران) و پیدایش اندیشه های سوسیالیستی در مقابل نظام سرمایه داری شروع می شود. 

 

 

 

فهرست مطالب
سیر تاریخی اندیشه های اقتصادی مسیحیت
1-1)اندیشه های اقتصادی مربوط به کتاب مقدس ، قدّیسان و دانشمندان اولیه مسیحی75
1-1-1)رویكرد كتاب مقدس به اقتصاد 75
2-1-1) اندیشه اقتصادی قدّیسان و دانشمندان اولیه مسیحی77
3-1-1) فئودالیسم و اندیشه‌ی مدرسی ها در قرون وسطا 81
2-1)قرون 16 و 17 و 1893
1-2-1) اندیشه اجتماعی قرون وسطایی (علل ظهور پروتستانتیزم) 93
2-2-1)پروتستاتیزم و تأیید  سرمایه داری 95
3-1) قرون 19و20
مبانی و ماهیت اقتصادی مسیحیت105
1-2)مبانی اقتصاد‌ی مسیحیت105
1-1-2) دیدگاه کتاب مقدس درباره ثروت و مالكیت 105
1-1-1-2) فقر و ثروت در كتاب مقدس 106
2-1-1-2) برخی نكات پیرامون فقر و ثروت در كتاب مقدس 108
3-1-1-2) دو موضع درباره‌ی فقر 110
4-1-1-2)الهیات رهایی بخش یا الهیات سیاسی درباب فقر و علم 112
2-1-2) نظریات صاحب نظران مسیحی درباره ثروت و مالکیت112
1-2-1-2) خلقت و سرپرستی 113
2-2-1-2) مالكیت از منظر صاحب نظران مسیحی114
3-1-2)نظریات اندیشمندان مسیحی درباره كار115 
1-3-1-2) ماهیت و اهمیت كار انسان 115
2-3-1-2) مخالفت با‌نا دیده گرفتن منافع و هویت فرد در کار (از خود بیگانگی در كار )116
3-3-1-2) حق و تكلیف نسبت به كار 119
4-1-2) فقر و عدالت از دیدگاه صاحب نظران مسیحی 120
1-4-1-2) عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی 120
2-4-1-2) تعریف عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی123
3-4-1-2) انواع عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی124
5-1-2) دولت و بازار در نگاه اندیشمندان مسیحی 125
2-2) ماهیت اقتصاد مسیحی
منابع