خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آغاز آفرینش جهان در كیهان شناسی جدید با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از جمله مسائلی که کیهان شناسی نوین به آن توجه دارد، مسئله آغازاست . این پرسش که: « آیا اساسا کیهان آغازی داشته یانه همواره موجود بوده است  » ، اگر چه نحوه ی نگرش علمی به این مسئله از ویژگیهای خاص خود برخورداراست که آن را از دیدگاههای متا فیزیکی والهیاتی جدا می کند ولی طبیعت مسئله به شکلی است که ازهمان ابتدا، ارائه نظریات  و مدلهای کیهان شناختی با طیف وسیعی ازبرداشتها و واکنشهای متافیزیکی والهیاتی همراه بوده است ، تا آنجایی که بعضی افراد ، حتی آراء فلسفی و بویژه الحادی خود را درنحوه انتخاب مدل های کیهان شناختی دخالت داده اند .

 

 

 

فهرست مطالب
2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی 23
2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم 24
2-3. آغاز کیهان شناسی جدید 25
2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جدید 26
2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ 28
2-4-1.جهان در حال انبساط 29
  2-4-1-1. طیف امواج 29
2-4-1-2 .پدیده دوپلر 30
2-4-1-3 .انبساط عالم و قانون هابل 32
2-4-1-3-1 . ماهیتانبساط 36
2-4-2. فراوانی هسته های سبك ( هلیوم و دوتریم ) 40
2-4- 3 . تابش زمینه ای كیهانی 43
2-4-4. نوترینو های زمینه ای 46
2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی 51
2-5- .1عالم ایستای اینشتین 51
2-5-2  .جهان پایا 52
2-6 . برخی از اشكالات و پرسش های بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ 53
2-6-. 1 مسئله ی توزیع ماده 53
2-6- 2 . مسئله ی پاد ماده 54
2-6-3 . مسئله ی تشكیل ساختار كهكشان ها 56
2-6-4 . مسئله ی  افق 58
2-6-5 . مسئله ی  همواری 59
2-7. جهان تورمی  ، موفقیت ها و مشكلات 60
. 8-2آغاز آفرینش جهان 64
2-.9  چگونگی تحول  عالم 67
2-9-1  .هندسه عالم 68
2-9-2 . نقش چگالی در تحول و تعیین  سرنوشت عالم 73
منابع