خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بیمه و تعریف آن با فرمت docx در قالب 8 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


گرین  در سال 1954، در مقاله ای تحت عنوان " خرید بیمه عمر در شرایط تورمی"، فورتون در سال 1973، در مقاله ای " تئوری بهینه بیمه عمر، توسعه و آزمون" و بابل در سال 1981، نشان دادند تورم انتظاری روی تقاضای بیمه های زندگی اثر منفی دارد. به عبارتی تورم ارزش بیمه عمر را کاهش می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
2) مقدمه 13
2-1-1) تعریف بیمه 15
2-1-2) ریشه لغوی بیمه  19
2-1-3) انواع بیمه  20
2-1-4) مفهوم بیمه عمر 20
2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر 21
2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان  23
2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران  26
2-1-8) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران 27
2-1-9) عوامل موثر بر بیمه عمر  27
2-1-10) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران   28
2-1-10-1) عوامل اقتصادی : 28
2-1-10-2) عوامل ساختاری   28
2-1-10-3)  عوامل اجتماعی   29
2-1-10-4) عوامل فرهنگی    29
2-1-11) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد كشور   29
2-1-12) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر   30
2-1-12-1) راهكارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر: 30
2-1-13)  تحلیل تاثیر بار تكفل و تقاضای بیمه عمر   33
2-1-14)  تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر   34
2-1-15) تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر  36
2-1-16) فعالیت های ترویجی بیمه عمر 38
بخش دوم : پیشینه تحقیق 
2-2-1) تحقیقات داخلی  41
2-2-2) تحقیقات خارجی 44
منابع