طی دهـه هـای اخیر با وجــود موفقیت هایی در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر، میزان بروز و شیوع بیماریهای غیرواگیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. سرطانها یکی از مهمترین بیماریهای غیرواگیر هستند که مزمن بودن و رشد بی سابقه شان به خصوص در کشورهای در حال توسعه موجب شده هزینه های سرسام آور درمان این بیماریها در نظامهای سلامت کشورها مــورد توجه ویــژه قــرار گـیـرد. مرگ ناشی از سرطان سومین علت مرگ بعد از بیماریهای قلبی عروقی و سوانح و حوادث در ایران است. سرطان در همه رده هـای سنی با هر میزان تحصيلات و درآمد دیده می شود و افزون بر پیامدهای ناگوار بار سنگینی را بر خانواده ها، دولت و نظام سلامت تحمیل می کند. به همین دلیل بررسی جامع و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و درمان این بیماری ضروری است.