خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عملکرد سازمانی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه، فعالیتهای خاصی انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد برای تحقق اهداف هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی را ایفا می کندبه نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد، همان عملکرد سازمان استبرای بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان تحقیقات زیادی انجام شده است و هر کدام عوامل خاصی را مهم دانسته اند (طبرسا، 1387)

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه16
2-1) عملکرد سازمانی17
2-1-1)تعریف عملکرد سازمانی
2-2)سنجش عملکرد19
2-2-1)سنجش/ ارزیابی عملکرد19
2-2-2) ارزیابی عملکرد20
2-2-3) رویکردهای سنجش عملکرد20
2-2-4)مقیاس های سنجش عملکرد21
2-2-5) انواع مدلهای ارزیابی21
2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی24
2-4)مدیریت عملکرد28
2-4-1)تعریف مدیریت عملکرد30
2-4-2)مزایای مدیریت عملکرد31
2-4-3)معایب مدیریت عملکرد33
2-4-4)فرایند مدیریت عملکرد35
2-5) پیشینه پژوهش36
2-5-1) پیشینه پژوهش در ایران36
2-5-2)پیشینه پژوهش در جهان
منابع