خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه محافظه کاری و گزارشگری مالی با فرمت docx در قالب 81 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست احتیاط یا محافظه کاری یکی از ویژگی-های اصلی قابلیت اتکاست لازمه قضاوت حرفه ای جهت دستیابی به اطلاعات و صورت های مالی سودمند، قدرت مانور و مقدار اختیارات مدیر در زمینه حسابداری مالی است

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق17
2-1: مبانی نظری18
2-1-1: مقدمه18
2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی21
2-1-2-1: تعریف محافظه کاری21
2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری27
2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری30 
2-1-2-3-1: بیان قراردادی36
2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران44
2-1-2-3-3: بیان مالیات46
2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری47
2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری48
2-1-2-4-1: معیارهای خالص دارایی ها48
2-1-2-4-2: معیارهای سود و اقلام تعهدی50
2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود و بازده سهام51
2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری52
2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی52
2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامه ای53
2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات53
2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی55
2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی57
2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری57
2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات "نرم" در مورد عملکرد جاری و آتی57
2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری58
2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی60
2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد64
2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)66
2-2: پیشینه تحقیق71
2-2-1: مقدمه71
2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران72
2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور94
2-3: خلاصه فصل دوم
منابع