خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مالیات و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین ومقررات مصوب هریک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری مالیات
2-4)مبانی نظری مالیات   26
2-4-1)مفاهیم مالیات   26
2-4-2) اهداف وضع مالیاتها   29
 2-4-3)عدالت مالیاتی   31
2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن32
2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب   32
2-4-6)اصول جدید مالیات  34
2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات  34
2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران  37
2-6)مالیات بر درآمد  39
2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد  40
 2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور 
منابع