خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جمعیت و شهرنشینی در بندركیاشهر با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با دارا بودن بندر کیاشهر به اراضی حاصلخیز و گسترش روند زیر کشت بردن زمینهای مستعد برای کشاورزی و دریا برای صید و صیادی- شیلات در بندر کیاشهر از عوامل جذب جمعیت مهاجر از سایر نقاط شهر و روستاها به بندر کیاشهر و تبدیل این شهر به یک کانون جمعیت شهر نشین در منطقه علل خصوصی در زمان تصدی شیلات ایران در این شهر بوده است.

 

 

 

فهرست مطالب
3-6-جمعیت و شهرنشینی 41
3-6-1- جمعیت کیاشهر در طی سالهای 65-58 41
3-6-2-جمعیت و رشد آن در طی سالهای بعد از سال 1365 42
3-6-3- تراکم جمعیت 43
3-6-4- ساخت جنسی جمعیت در طی سالهای 1365-1385 49
3-6-5- ساخت سنی جمعیت 51
3-6-ترکیب نوع خانوار 53
3-6-1- جمعیت و خانوار 53
3-6-2- جابجایی جمعیت 54
3-6-2-1-مهاجرتها در منطقه 54
3-6-2-2-جمعیت مهاجر منطقه در مقطع 1368 به بعد 55
3-6-2-3- امکانات و تسهیلات 56
3-6-3-بررسی وضعیت اقتصادی 57
3-6-3-1- منابع اقتصادی 57
3-6-4- عمده فعالیت ها 58
3-6-5- کشاورزی منطقه 59
3-6-5-1- وسعت اراضی حاصلخیز 59
3-6-6- دامداری 59
3-6-7- صنعت 59
3-6-8-خدمات 60
منابع