خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رسانه و انواع آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


رسانه اصطلاح فارسی شده واژه ی لاتین "Medium" است که جمع آن "Media" می باشد(کاوه،15:1379) و در مفهوم ارنباطی آن عاملی است که می تواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد.این عامل از شکل های ابتدایی نمادین آغاز می شود و در جامعه مدرن به شکل نمادمند، تحت عنوان رسانه های تصویری، شنیداری و مطبوعات تعریف می شود.بنابرین در فهم ارتباطاتی رسانه، درکی ایزوله از مفهوم رسانه در فرهنگ ارائه می شود(اسولیوان،20:1385).

 

 

 

فهرست مطالب
رسانه58
241 انواع رسانه از نظر مفهوم58
242 اثرات رسانه ای بر رفتار60
2421 اثرات رسانه ای از نظر زمانی60
2422 اثرات رسانه ای از منظرواکنش رفتاری62
25 رابطه رسانه و آموزش66
251 کارکردهای آموزشی رسانه ها66
252 ویژگی ها و اهمیت آموزش رسانه ای67
2521 فراگیری67
2522 تأثیرگذاری68
2531 انواع آموزش رسانه ای69
26 نقش تلویزیون در آموزش رسانه ای70
261 تلویزیون به عنوان ابزار آموزشی71
262 ویژگی های آموزشی تلویزیون73
27 مخاطب به عنوان عامل اثرپذیر در رفتار74
271 تعریف مخاطب75
272 دسته بندی مخاطب75
2721 مخاطبان بر مبنای ویژگی های جمعیت شناختی76
2722 مخاطبان بر حسب باورها76
2723 مخاطبان بر حسب نگرش ها76
2724 مخاطبان بر اساس رفتار77
2725 مخاطبان بر اساس دسترسی77
2726 مخاطبان بر اساس منابع درآمدی77
2727 مخاطبان بر اساس مراحل فراگرد78
2728 مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه ها78
2729 مخاطبان بر اساس موضوع و ارتباط78
27210 مخاطبان بر اساس قومیت و استفاده از رسانه ها79
28 نگرش کاربردی به تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران81
281 تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران81
282 شاخصه های رسانه دینی در جمهوری اسلامی ایران82
283 ملاحظات برنامه ریزی فرهنگی در تعامل میان دین و رسانه83
284 مورد کاوی " ازتو می پرسند"84
29 تاریخچه ای از تحقیقات در داخل کشور و مروری بر تحقیقات پیشین
منابع