خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رهبری و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مدیران مسئولان انگیزش لازم را در کارکنان به وجود آورند تا آنها مشاغل خود را به خوبی انجام دهند.درحالی که ممکن است مهارتهای مدیریتی برای فعالیتهای مرتبط با وظیفه افراد کافی باشد، انگیزش کارکنان و خلاقیتهای سازمانی نیاز به رهبری دارد رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان وعموم مردم را به خود جلب کرده است. موضوعی که اخیراً توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده این است که چه نوع رفتار رهبری در فرآیند سازمانی مفید خواهد بود.نوع سبک رهبری و ایجاد انگیزش در افراد توسط رهبر نسبت به سایر موارد مؤثر در به موفقیت رسیدن تیم یا سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار هستند

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 10
1- مبانی نظری پژوهش 11
مفاهیم رهبری 11
وظایف رهبری 12
سبک‌های رهبری 12
سبک‌های مبتنی بر استفاده از اقتدار 13
سیستم‌های مدیریت لیکرت 13
چگونگی پدیداری دیدگاه رهبری 13
مهارت مدیران كاریزماتیك و امنیت مدار 14
ارتباطات-كارباگفتاروجنبه مكتوب زبان شناختی. 14
عناصر رهبری‌ اثربخش‌ 15
رهبری امنیت مدار و استراتژیک 17
مهارت استراتژیک رهبران 18
رهبری امنیت مدار و خدمتگزار 20
کاربردهای رهبری امنیت مدار 21
رفتار سازمانی کارکنان 23
رویکردهای موثر رهبری بر توانمندسازی کارکنان 25
بهداشت در قرون باستان 27
بهداشت در جهان اسلام 29
سطوح بهداشت 29
پیشگیری سطح اول 29
ارتقای بهداشت 29
حفاظت ویژه در مقابل وقایع بهداشتی و بیماری‌ها 30
پیشگیری سطح دوم 30
پیشگیری سطح سوم 30
بهداشت عمومی 30
2- پیشینه پژوهش 31
الف) پژوهش های انجام شده در داخل كشور 31
ب) پژوهش های انجام شده در  خارج از كشور 33
نتیجه گیری 35
منابع